THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1478/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng
0
6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng
0
9năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Tờ trình số 379/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1442/TTr-BTĐKT ngày 31 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 04 cánhân thuộc thành phố Hải Phòng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trongcông tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hộivà bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phòng Tổ chứcCán bộ, Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

2. Khoa Ngữ văn,Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

3. Khoa Ngoại ngữ,Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

4. Phòng Chính trịTổng hợp, Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng,

Đã có thành tíchtrong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

5. Ông Nguyễn ViệtHải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

6. Ông Bùi VănKhuể, Phó Chủ nhiệm khoa Khoa Tự nhiên, Trường Đại học Hải Phòng;

7. Ông Nguyễn VănThư, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

8. Ông Đào VănHiệp, Chủ nhiệm khoa Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Hải Phòng, thànhphố Hải Phòng,

Đã có thành tíchtrong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./