THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1481/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (Tờ trình số 3915/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1403/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng CờThi đua của Chính phủ cho:

1. Trường Trung học phổ thôngchuyên Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tây;

2. Trường Trung học cơ sở SơnTây, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diệnnhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Tâynăm học 2006-2007.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Hà Tây, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tậpthể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hà Tây;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng