THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1485/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN TẤN PHÁT, THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 832-CVNS/BTCTW ngày 25 tháng 10 năm 2006;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3443/TTr-BNV ngày 18 tháng 9 năm 2006;
Để thực hiện chính sách cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Tấn Phát, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Tấn Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Ban: Tổ chức TW, Khoa giao TW;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ KG, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2)

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng