THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1487/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 2167/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1447/TTr-BTĐKT ngày 31 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Nam (có danh sáchkèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cánhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1

Ông Ngô Quế

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Hỉnh Quảng Nam

2

Bà Châu Thị Danh

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

3

Bà Bùi Thị Bức

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

4

Bà Nguyễn Thị Hường

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

5

Bà Nguyễn Thị Hiển

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

6

Bà Nguyễn Thị Yến

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

7

Ông Hoàng Thắng

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

8

Bà Phan Thị Liễu

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

9

Ông Lương Điểm

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

10

Bà Nguyễn Thị Ngưỡng

Xã Điện Thắng Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Xã Điện Thắng Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam