ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Số: 1491/2005/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

V/v ban hành Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1039/TT-TC ngày 10/5/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng chi tiết về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2:

- Giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo quyết định này được áp dụng thống nhất để tính giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2005. Các văn bản đã ban hành trước đây có nội dung trái với bản quy định ban hành kèm theo quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3:

Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định này. Khi có những vấn đề mới phát sinh ngoài phạm vi điều chỉnh của Quyết định này thì Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo đề xuất để Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo xử lý kịp thời.

Điều 4:

Chánh Văn Phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 đã ký

Phạm Kim Yên

BẢNG CHI TIẾT VỀ GIÁ CÂY TRỒNG VẬT, NUÔI

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1491/2005/QĐ-UB

NGÀY 23/5/2005 CỦA UBND TỈNH AN GIANG

I- MỨC BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG HÀNG NĂM:

Được tính bằng giá trị sản lượng của một vụ thu hoạch đó. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của một vụ cao nhất trong ba năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo thời giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất.

Căn cứ tình hình thực tế của khu vực dự án, Hội đồng bồi thường cấp huyện xác định loại cây trồng chính, năng suất, giá bán trung bình tại thời điểm thu hồi đất để đề nghị mức bồi thường chung cho toàn khu vực dự án theo tiêu thức sau:

Mức bồi thường = Năng suất cao nhất 1 vụ x giá bán trung bình 

(1m2) (kg/m²) (đ/kg)

Năng suất cây trồng phải do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương xác nhận. Trường hợp đã thu hoạch rồi thì không tính bồi thường.

II- MỨC BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG LÂU NĂM:

1. Cây ăn trái: Đang ở trong thời kỳ thu hoạch được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây với giá trung bình trên thị trường tại thời điểm bồi thường.

2. Cây lấy gỗ: Tính bồi thường bằng số lượng từng loại cây trồng nhân với giá bán một cây tương ứng cùng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc cùng khả năng cho sản phẩm ở thị trường địa phương tại thời điểm thu hồi.

Mức giá bồi thường cụ thể đối với các loại cây theo quy định tại điểm 1 và 2 như sau:

Đơn vị tính: đồng/cây

Số TT

Loại cây

Loại

Giá

bồi thư­ờng

A - CÂY ĂN TRÁI: 

I

LOẠI THÂN CÂY LẤY GỖ 

1

Thốt lốt: 

 - Cây có trái từ 20 năm trở lên

A

800.000

 - Cây từ 15 - đến dưới 20 năm

B

700.000

 - Cây từ 10 - đến dưới 15 năm

C

500.000

 - Cây từ 5- đến dưới 10 năm

D

300.000

 - Cây dưới 5 năm

E

100.000

2

Dừa

 - Từ 6 năm trở lên có trái ổn định

A

400.000

 - Từ 3 đến d­ưới 6 năm

B

7849.000

 - Từ 1 năm đến d­ưới 3 năm

C

100.000

 - Mới trồng (d­ưới 1 năm)

D

30.000

3

Sầu riêng , Măng cụt, Xoài

 - Từ 8 năm trở lên có trái ổn định

A

800.000

 - Từ 4 năm đến d­ưới 8 năm

B

500.000

 - Từ 1 năm đến dư­ới 4 năm

C

7849.000

 - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5m)

D

50.000

4

Vú sữa, Chôm chôm

 - Từ 10 năm trở lên có trái ổn định

A

500.000

 - Từ 4 năm đến dư­ới 10 năm

B

300.000

 - Từ 1 năm đến dư­ới 4 năm

C

70.000

 - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5m)

D

20.000

5

Cam, quít, bưởi, sabô, nhãn, mít, mận, me chua, dâu

 - Từ 10 năm trở lên có trái ổn định

A

350.000

 - Từ 4 năm đến d­ưới 10 năm

B

7849.000

 - Từ 1 năm đến d­ưới 4 năm

C

50.000

 - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5m)

D

15.000

6

Mãng cầu xiêm, mãng cầu ta, sơ ri, táo, chanh

 - Từ 6 năm trở lên có trái ổn định

A

7923.000

 - Từ 3 năm đến d­ưới 6 năm

B

120.000

 - Từ 1 năm đến d­ưới 3 năm

C

50.000

 - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5m )

D

15.000

7

Ổi

 - Từ 6 năm trở lên có trái ổn định

A

100.000

 - Từ 3 năm đến d­ưới 6 năm

B

50.000

 - Từ 1 năm đến d­ưới 3 năm

C

25.000

 - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5m)

D

15.000

8

Cốc, Chùm ruột, Lêkima, Lựu, Khế, Thị

 - Từ 6 năm trở lên có trái ổn định

A

150.000

 - Từ 3 năm đến dư­ới 6 năm

B

50.000

 - Từ 1 năm đến d­ưới 3 năm

C

30.000

 - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5m)

D

15.000

9

Cau

 - Từ 6 năm trở lên có trái ổn định

A

150.000

 - Từ 3 năm đến dư­ới 6 năm

B

50.000

 - Mới trồng (dưới 3 năm và chiều cao tối thiểu 0,5m)

C

15.000

10

Sầu đâu

 - Từ 6 năm trở lên cho bông, lá ổn định

A

350.000

 - Từ 3 năm đến dư­ới 6 năm

B

7849.000

 - Từ 1 năm đến d­ưới 3 năm

C

50.000

 - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5m)

D

15.000

11

Cà phê, Điều, Ca cao, Ô môi

 - Từ 8 năm trở lên có trái ổn định

A

150.000

 - Từ 3 năm đến dư­ới 8 năm

B

50.000

 - Từ 1 năm đến d­ưới 3 năm

C

30.000

 - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5m)

D

15.000

II

LOẠI THÂN CÂY KHÔNG LẤY GỖ

1

Thơm, Khóm

 - Bụi có trái

A

5.000

 - Bụi chư­a trái

B

2.000

2

Chuối

 - Chuối có buồng

A

20.000

 - Chuối sắp trổ buồng

B

10.000

 - Mới trồng

C

2.000

3

Đu đủ

 - Cây trên 1 năm

A

50.000

 - Cây trồng từ 6 tháng đến 1 năm

B

30.000

 - Mới trồng(dưới 6 tháng và chiều cao tối thiểu 0,5m)

C

10.000

4

Tiêu

 - Nộc đang thu hoạch(trên 6 năm)

A

150.000

 - Nộc chư­a thu hoạch(từ 3 đến 6 năm)

B

50.000

 - Nộc mới trồng (dưới 3 năm)

C

20.000

5

Thanh long

 - Nộc đang cho trái

A

150.000

 - Nộc ch­ưa có trái

B

50.000

 - Nộc mới trồng

C

15.000

6

Trầu

 - Nộc đang thu hoạch

A

80.000

 - Nộc ch­ưa thu hoạch

B

40.000

 - Nộc mới trồng

C

10.000

B- CÂY LẤY GỖ:

1

Thuộc gỗ từ nhóm I đến nhóm III

- Đường kính gốc từ 70cm trở lên

A

500.000

- Đường kính gốc từ 60cm đến dưới 70cm

B

300.000

- Đường kính gốc từ 40cm đến dưới 60cm

C

7849.000

- Đường kính gốc từ 20cm đến dưới 40cm

D

150.000

- Đường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm

E

100.000

- Đường kính gốc dưới 10cm 

F

50.000

2

Thuộc gỗ từ nhóm IV đến nhóm V

- Đường kính gốc từ 70cm trở lên

A

450.000

- Đường kính gốc từ 60cm đến dưới 70cm

B

7923.000

- Đường kính gốc từ 40cm đến dưới 60cm

C

150.000

- Đường kính gốc từ 20cm đến dưới 40cm

D

100.000

- Đường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm

E

50.000

- Đường kính gốc dưới 10cm

F

20.000

3

Thuộc gỗ từ nhóm VI đến nhóm VIII

- Đường kính gốc từ 70cm trở lên

A

400.000

- Đường kính gốc từ 60cm đến dưới 70cm

B

7849.000

- Đường kính gốc từ 40cm đến dưới 60cm

C

100.000

- Đường kính gốc từ 20cm đến dưới 40cm

D

60.000

- Đường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm

E

30.000

- Đường kính gốc dưới 10cm 

F

10.000

CÁC LOẠI CÂY LẤY GỖ KHÁC

4

Cây tràm

- Đ­ường kính từ 5cm trở lên(cừ 5 fi ngọn5cm)

A

10.000

- Đ­ường kính từ 4cm đến dưới 5cm(cừ 4 fi ngọn 4cm)

B

7.000

- Đ­ường kính từ 3cm đến dưới 4cm(cừ 3 fi ngọn 3cm)

C

4.000

- Đ­ường kính từ 2cm đến dưới 3cm

D

2.000

- Mới trồng (dưới 6tháng và chiều cao tối thiểu 1m)

E

1.000

5

Bạch đàn

- Đ­ường kính gốc từ 40cm trở lên

A

40.000

- Đ­ường kính gốc từ 20cm đến dưới 40cm

B

25.000

- Đ­ường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm

C

20.000

- Đ­ường kính gốc từ 5cm đến dưới 10cm

 D

10.000

- Đ­ường kính gốc từ 1cm đến dưới 05cm

E

5.000

- Mới trồng (dưới 6tháng và chiều cao tối thiểu 1m)

 F

1.000

6

Cây keo lá tràm

- Đ­ường kính gốc từ 40cm trở lên

A

50.000

- Đ­ường kính gốc từ 30cm đến dưới 40cm

B

40.000

- Đ­ường kính gốc từ 20cm đến dưới 30cm

C

30.000

- Đ­ường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm

D

20.000

- Đ­ường kính gốc từ 1cm đến dưới 05cm

E

5.000

- Mới trồng (dưới 6tháng và chiều cao tối thiểu 1m)

 F

2.000

7

Còng, gáo, bún, sung, mù u, gừa, trâm bầu, me nước, trâm…

- Đ­ường kính gốc từ 40cm trở lên

A

60.000

- Đ­ường kính gốc từ 30cm đến dưới 40cm

B

40.000

- Đ­ường kính gốc từ 20cm đến dưới 30cm

C

30.000

- Đ­ường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm

D

20.000

- Đ­ường kính gốc từ 5cm đến dưới 10cm

E

10.000

- Đ­ường kính gốc từ 1cm đến dưới 05cm

 F

5.000

- Mới trồng (dưới 6 tháng và chiều cao tối thiểu 1m)

 G

2.000

8

Tre gai, tre mỡ

- Cao từ 7m trở lên

A

10.000

- Cao từ 5m đến dưới 7m

B

5.000

- Cao từ 2m đến dưới 5m

C

2.000

- Dư­ới 2m

 D

1.000

9

Tre mạnh tông, tre tàu

- Cao từ 7m trở lên

A

15.000

- Cao từ 5m đến dưới 7m

B

7.000

- Cao từ 2m đến dưới 5m

C

3.000

- D­ưới 2m

 D

2.000

10

Trúc

- Từ 100 cây/bụi trở lên

A

60.000

- Từ 50 đến dưới 100 cây/bụi

B

30.000

- Từ 20 đến dưới 50 cây/bụi

C

15.000

- Từ dư­ới 20 cây/bụi

D

10.000

11

Tầm vong

- Cao từ 7m trở lên

A

8.000

- Cao từ 5m đến dưới 7m

B

6.000

- Cao từ 2m đến dưới 5m

C

4.000

- D­ưới 2m

D

1.000

Đối với loại cây trồng làm hàng rào như­: me nư­ớc, gòn, dâm bụt ,v. .v… trồng từ 1 năm trở lên mức bồi thường: 20.000đ/md, dư­ới 1 năm mức bồi thường: 10.000đ/md. Riêng đối với cây trứng cá trồng để lấy bóng mát có đường kính gốc từ 10cm trở lên mức bồi thường 10.000đ/cây.

Đối với các loại cây kiểng trồng dưới đất , tuỳ theo giá trị của cây mà Hội đồng bồi thường cấp huyện xác định mức hỗ trợ để đào gốc di dời. 

Sau khi nhận được tiền đền bù, chủ sở hữu được quyền sử dụng tất cả các loại cây trồng và phải tự tổ chức giải phóng mặt bằng.

3. Mức giá bồi thường khác đối với cây ăn trái:

Đối với cây ăn trái thuộc vườn cây chuyên canh thì được tính tăng thêm 50% so với mức bồi thường trên.

4. Cơ sở để tính bồi thường đối với cây lấy gỗ:

- Giá bồi thường không bao gồm xác cây.

- Các loại cây tính đường kính gốc.

- Cừ tràm tính đường kính ngọn.

- Nhóm gỗ căn cứ theo quyết định số 2198/CNR ngày 26/11/1977 của Bộ Lâm nghiệp về việc phân loại các loại gỗ sử dụng.

5. Chi phí chặt hạđối với các loại cây ăn trái đã lão hóa không còn thu hoạch, căn cứ Quyết định số 1071/1999/QĐ-UB ngày 19/05/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh An Giang.

( Mã hiệu : AE.1110 )

Đường kính gốc

Chiết tính

Chi phí chặt cây (đồng/cây)

Tính tròn

(đồng/cây)

Đường kính Ð 20cm

1.490 x 2,01 x 1,66

4.971

5.000

Đường kính Ð 30cm

2.979 x 2,01 x 1,66

9.939

10.000

Đường kính Ð 40cm

6.082 x 2,01 x 1,66

20.293

20.000

Đường kính Ð 50cm

11.544 x 2,01 x 1,66

38.517

39.000

Đường kính Ð 60cm

25.7863 x 2,01 x 1,66

84.075

84.000

Đường kính Ð 70cm

60.327 x 2,01 x 1,66

7851.287

7849.000

Đường kính > 70cm

113.951 x 2,01 x 1,66

380.7897

380.000

III. BỒI THUƯỜNG ĐỐI VỚI VẬT NUÔI

Mức bồi thường vật nuôi áp dụng đối với cá nhân có nuôi cá trong ao hầm:

1. Cá nuôi thịt:

a. Cá nuôi chuyên nghiệp:

- Đối với cá nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không bồi thường.

- Đối với cá nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; cụ thể như sau:

+ Cá nuôi từ 03 tháng tuổi trở lên mức bồi thường bằng 30% giá trị sản lượng thu hoạch;

+ Cá nuôi nhỏ hơn 03 tháng tuổi mức bồi thường bằng 20% giá trị sản lượng thu hoạch;

- Trường hợp có thể di dời được thì chỉ hỗ trợ chi phí di dời và thiệt hại do di dời gây ra bằng 10% giá trị sản lượng thu hoạch.

 Bảng giá bồi thường cá nuôi chuyên nghiệp như sau:

Số

TT

Loại cá

Sản lượng thu hoạch kg/m² mặt nước

Giá

trung bình

(đồng/kg)

Giá trị sản lượng thu hoạch (đồng/m2)

1

Cá tra

4,63

12.000

55.500

2

Cá lóc lai

3,33

18.000

59.900

3

Cá rô đồng

3,33

20.000

66.600

4

Cá rô phi

3,41

12.000

40.900

5

Cá điêu hồng

3,41

15.000

51.100

6

Cá he, Cá mè vinh

1,01

10.000

10.100

7

Các loại cá khác

2,54

10.000

25.400

8

Tôm

0,16

80.000

12.800

b. Cá nuôi không chuyên nghiệp: Mức bồi thường tối đa bằng 50% mức bồi thường cá nuôi chuyên nghiệp quy định tại bảng giá bồi thường trên.

2. Cá giống sinh sản:

Chỉ hỗ trợ di chuyển, mức hỗ trợ bằng 20% giá cá giống thực tế. Giá cá cụ thể như sau:

- Cá tra sinh sản : 40.000đồng/kg x 20% = 8.000đồng/kg

- Cá lóc lai : 60.000đồng/kg x 20% = 12.000đồng/kg

- Cá rô phi, cá điêu hồng : 20.000đồng/kg x 20% = 4.000đồng/kg

- Cá trê : 30.000đồng/kg x 20% = 6.000đồng/kg

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Kim Yên