THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch như sau:
Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch thay ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thôi làm Ủy viên Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Lê Đình Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Các thành viên BCĐNN về DL;
- Ông Lê Đình Thọ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?