ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc tổ chức thực hiện thi nâng ngạch cho cán bộ công chức

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Quyết định số 463/QĐ-TCCP -BCTL của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, về việc ban hành quy định thi nâng ngạch nhân viên lên cán sự, từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên;

Theo đề nghị của Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức thực hiện thi nâng ngạch cho cán bộ công chức, từ ngạch nhân viên lên cán sự, ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương.

Điều 2. Giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh xây đựng kế hoạch nội dung, hướng dẫn việc tổ chức thi nâng ngạch cho cán bộ công chức cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh theo đúng quy định của Trung ương.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng