ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 11 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHODOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức vàhoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổchức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa banhành theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướngChính phủ;

Căn cứ Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2004của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạtđộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban Trù bị thànhlập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Trù bị thành lập Quỹ bảo lãnhtín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 74/TTr-BTB ngày 29 tháng 4 năm 2008 về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanhnghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh NinhThuận (gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh).

Tên giao dịch quốc tế: The Ninh Thuan Credit Guarantee FundFor Medium And Small Enterprises.

Tên giao dịch quốc tế viết tắt: NCGF.

Điều 2. Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh là một tổ chức tài chính do Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Thuận thành lập và quản lý toàn diện; hoạt động không vì mục tiêu lợinhuận, đảm bảo hoàn vốn và bù đắp chi phí. Quỹ bảo lãnh tín dụng có tư cáchpháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu riêng được mở tài khoản tại các tổ chứctín dụng đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh hoạt động theo Điều lệ tổ chức vàhoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuậnđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật có liênquan.

Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh thực hiện việc mở sổ kế toán,theo dõi toàn bộ vốn và tài sản hiện có theo quy định của pháp luật đối doanhnghiệp Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nộivụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnhNinh Thuận; thành viên Ban Trù bị thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanhnghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tíndụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận và thủ trưởng các cơ quan, đơnvị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan