ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN “BỔ SUNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, THEO DÕI CHẨN ĐOÁN, CẮT CƠN, GIẢI ĐỘC, PHỤC HỒISỨC KHỎE VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ CHO NGƯỜI KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ ỔN ĐỊNH TRONG THỜI GIANLÀM THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC CHO CÁC TRUNGTÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI SỐ I, II, III VÀ SỐ V TRỰC THUỘC SỞLAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị quyếtsố 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốchội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày10/6/2004 của Chính phủ quy định áp dụng biện pháp đưa vào cơsởchữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữabệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với ngườichưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Nghị định số 61/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 135/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị địnhsố 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổchức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưavào cơsở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT /BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 của Liên Bộ: Bộ Lao động, Thương binhvà Xã hội-BộY tế hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại cácTrung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TTLB-BLĐTBXH-BCA ngày06/6/2012 của Liên Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an quyđịnh chi tiếtvề chế độ áp dụng biện phápxử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưathành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày08/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định quản lý và sử dụng kinhphí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng gópvà miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh vàtổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộngđồng;

Căn cứ Quyết định số 7144/QĐ-UB ngày 27/12/2014của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, thẩmquyền tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số 15/TTr-LĐTBXH ngày 06/01/2015 và của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trìnhsố 17/TTr-SNV ngày06/01/2015 về việc phê duyệt Đề án, bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, theodõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho ngườikhông có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao độngxã hội số I, II, III và số V trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Đề án số 14/ĐA-SLĐTBXH ngày 06/01/2015 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội "Bổ sung nhiệm vụquản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâmlý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụngbiện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáodục - Lao động - Xã hội số I, II, III và số V trực thuộc Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quantriển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giámđốc các sở: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Laođộng - Xã hội số I, II, III và số V chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ -TB & XH;
- TT Thành ủy, HĐNDTP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBNDTP;
- VPUBNDTP: PCVP Đ. Đ. Hồng; VX, NC, TH;
- Lưu: VT, VX (03b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐỀ ÁN

BỔSUNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, THEO DÕI CHẨN ĐOÁN, CẮT CƠN, GIẢI ĐỘC, PHỤC HỒI SỨC KHỎEVÀ TƯ VẤN TÂM LÝ CHO NGƯỜI KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ ỔN ĐỊNH TRONG THỜI GIAN LÀM THỦTỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC CHO CÁC TRUNG TÂM CHỮABỆNH - GIÁO DỤC “ LAO ĐỘNG XÃ HỘI SỐ I, SỐ II, SỐ III VÀ SỐ V TRỰC THUỘC SỞ LAOĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁPLÝ:

1. Sự cần thiết:

a) Thực trạng của các Trung tâmcai nghiện ma túy:

Hiện nay, thành phố Hà Nội có 07Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được giao thực hiện công tácliên quan đến cai nghiện ma túy (Trung tâm số I, II, III, IV, V, VI, Trung tâmGiáo dục - Lao động xã hội VIII). Trong số đó Trung tâm Giáo dục - Lao động xãhội số VIII hiện đang hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất. Các Trung tâmChữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được phân bổ đóng trên các địa bàn khác nhau để thuận tiện cho việctiếp nhận, quản lý và thực hiện nhiệm vụ được giao. Trung tâm số I, II, IV đóngtrên địa bàn xã Yên Bài, huyện Ba Vì; Trung tâm số III, VI đóng trên địa bàn xãTân Minh, huyện Sóc Sơn; Trung tâm V đóng trên địa bàn xã Xuân Phương, Quận NamTừ Liêm.

Với nhiệm vụ “Tiếp nhận, phânloại, tổ chức cắt cơn nghiện ma túy, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chăm sóc,quản lý, tư vấn cho các đối tượng nghiện hút ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS (gồm haiđối tượng bắt buộc và tự nguyện) theo quy trìnhquy định; tổ chức cho các đối tượng lao động trị liệu, lao động sản xuất, hướngnghiệp. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I, II, III, V đượcUBND Thành phố đầu tư xây dựng cơ sở vật chất với tổng diện tích xây dựng trên58,4 ha, tổng công suất thiết kế tiếp nhận 3.300 người; với tổng số 531 côngchức, viên chức và lao động hợp đồng đang làm việc tại các Trung tâm.

Trong những năm qua, các Trung tâmnày luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từ năm 2010 đến đầu năm 2014 đãtiếp nhận, quản lý, giáo dục và chữa bệnh cho khoảng 8.000 người thuộc đốitượng cai nghiện ma túy.

Từ năm 2014, thực hiện Luật xử lývi phạm hành chính, việc đưa các đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phảitheo Quyết định của Tòa án, số lượng đốitượng vào Trung tâm giảm, số đối tượng hiện có mặt tại 04 trung tâm này là gần2.100 người; như vậy, so với công suất thiết kế tiếp nhận của 4 trung tâm là3.300 người, thì hiện nay 4 trung tâm này đang thừacông suất là 1.200 người.

Trong khi đó, theo con số thống kêcủa Công an thành phố Hà Nội tính hết ngày 15/6/2014 tổng số người nghiện matúy có hồ sơ quản lý trên địa bàn Thành phố là 16.000 người; trong đó số có mặttại cộng đồng là 7.300 người (chiếm tỉ lệ 40% số người nghiện hồ sơ quản lý); số đang quản lý tập trungtại 7 Trung tâm cai nghiện bắt buộc của Thành phố khoảng 3.200 người nghiện; sốngười nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định người ngoại tỉnh vi phạm chiếm tỷ lệ 45% trêntổng số người nghiện đang quản lý tại các Trung tâm cai nghiện.

b) Yêu cầu công tác quản lý, theodõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho ngườikhông có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Theo quy định của Luật Xử lý viphạm hành chính thì việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc đối với các đối tượng do Tòa án quyết định. Trong thời gian làmthủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiệnbắt buộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãnơi lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định giao người có hành vi vi phạm phápluật thuộc đối tượng bị áp dụng đối với các trường hợp không có nơi cư trú ổnđịnh cho tổ chức xã hội quản lý; Thời hạnquản lý được tính từ khi lập hồ sơ cho đến khi người có thẩm quyền đưa đốitượng đi áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quyết định của Tòa án (Điều 131Luật Xử lý vi phạm hành chính)

Theo quy định của Pháp luật việcxác định người nghiện ma túy phải dựa trên2 tiêu chuẩn xét nghiệm và lâm sàng. Để theo dõi tiêu chuẩn lâm sàng thì ngườinghiện ma túy phải được lưu tại các cơ sở y tế từ 24-72 giờ để theo dõi. Tuynhiên, trên thực tế các cơ sở y tế không được quyền bắt hoặc tạm giữ người nghiệnma túy. Nghị định 221/2003/NĐ-CP quy định các điều kiện mà tổ chức xã hội đượcgiao quản lý người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục ápdụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải bảo đảm các điều kiện vềcơ sở vật chất, thiết bị, con người, như:

- Về cơ sở vật chất, thiết bị: cơsở phải xây dựng thành khu liên hoàn, cách ly với môi trường bên ngoài để tránhthẩm lậu ma túy và tối thiểu phải có 03 phòng chức năng và các thiết bị kèmtheo như sau:

- Phòng khám và cấp cứu: diện tíchtối thiểu 10 m2 trong đó có tủ thuốc với đầy đủ các danh mục thuốc,dụng cụ cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế;

- Phòng lưu bệnh nhân: diện tíchtối thiểu 8 m2 và bằng hoặc lớn hơn 4 m2/người điều trị;trong phòng có đủ mỗi bệnh nhân 01 bộ dụng cụ sinh hoạt gồm giường, chiếu, ga,gối, chăn, màn;

- Phòng thường trực của cán bộ ytế, bảo vệ;

- Về nhân sự phải có tối thiểu 04người gồm: phụ trách đơn vị điều trị cắt cơn là y, bác sỹ chuyên khoa tâm thầnhoặc đa khoa có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnhvà có chứng chỉ tập huấn về điều trị cắtcơn nghiện ma túy; 01 y, bác sỹ điều trị; 01 điều dưỡng viên; 01 bảo vệ.

- Tổ chức xã hội có trách nhiệmquản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộctrong thời gian làm thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 131 của Luật xử lývi phạm hành chính và hỗ trợ điều trị cắtcơn nghiện theo quy định của Bộ Y tế.

Với các quy định như nêu trên, thìhiện nay không cơ sở nào tại các xã,phường, thị trấn có thể đảm bảo các điều kiện để quản lý người không có nơi cưtrú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc được; nếu đầu tư xây dựng, thành lập mới sẽ tốn rất nhiều ngân sách của Thành phố. Trong khi đó 4Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Trung tâm số I, II, III, V)đã được Thành phố đầu tư xây dựng cơ bản có đủ các điều kiện quy định; có cáchạng mục tường bao quản lý, phân khu với đội ngũ công chức, viên chức và laođộng hợp đồng đã được đào tạo cơ bản, có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác cai nghiện ma túy, có đầy đủ tiêuchuẩn đáp ứng yêu cầu theo quy định, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ quản lý ngườikhông có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Từ những căn cứ trên, thấy rằngviệc bổ sung nhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồisức khỏe tư vấn tâm lý cho người khôngcó nơi cư trú ổn định trên địa bàn Thành phố trong thời gian làm thủ tục ápdụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là cần thiết. Đảm bảo đáp ứng đượcyêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Trung ương tại Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày10/11/2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015; vừa phùhợp với các quy định Pháp luật của Trung ương và Thành phố; vừa tận dụng đượccác cơ sở vật chất sẵn có của các trung tâm cai nghiện và phù hợpvới mạng lưới các trung tâm cai nghiện hiện naycủa Thành phố mà không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ đã được giao của các trungtâm.

2. Cơ sở pháplý:

Việc nghiên cứu xây dựng Đề án bổsung nhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lýcho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biệnpháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, được dựa trên các cơ sở pháp lý cơ bảnsau:

- Luật phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túynăm 2008;

- Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày10/11/2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015;

- Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyếtđịnh áp dụng các biện pháp xử lý hànhchính tại Tòa án nhân dân.

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày10/6/2004 của Chính phủ quy địnháp dụng biệnpháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháplệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên,người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

- Nghịđịnh số61/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/7/2011 sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 củaChính phủ quy định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt độngcủa cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độáp dụng đối với người chưa thành niên, người tựnguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP củaChính phủ ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sựnghiệp công lập.

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy.

- Thông tư liên tịch số41/2010/TTLT /BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội- Bộ Y tế: Hướngdẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh -Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Thông tư số 14/2012/TTLB-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 quy định chi tiết về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chínhđưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, ngườitự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Quyết định số 5075/QĐ-BYT ngày12/12/2007 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chuẩn đoán người nghiện ma túy nhómopiats (chất dạng thuốc phiện).

- Quyếtđịnh số 14/2013/QĐ-UB ngày 08/5/2013 của UBND thành phốHà Nội về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụngbiện pháp dựa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm,hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnhvà tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

- Thông báo số 253/TB-UBND ngày19/12/2014 thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịchUBND Thành phố tại cuộc họp rà soát, triển khaiNghị quyết số77/2014/QH13 của Quốc hội,thực hiện chuyển đổi điều trị Methadone trên địa bàn Thành phố.

- Quyết định số 7144/QĐ-UB ngày27/12/2014 củaỦy ban nhân dân Thành phố HàNội về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, thẩm quyền tổ chức cainghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Bổ sung nhiệm vụ quản lý, theo dõichẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho ngườikhông có nơi cư trú ổn định trên địa bàn Thành phố trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I,số II, số III và số V trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

1. Mục đích

- Quản lý người nghiện ma túykhông có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ đểTòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sởcai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 131 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Đảm bảo sự có mặt của ngườinghiện ma túy khi Tòa án nhân dân cấp huyện triệu tập phiên họp xem xét và thihành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Xác định tình trạng nghiện matúy hiện tại của người nghiện để hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và bộ máy cán bộ đã có kinh nghiệmvề chuyên môn điều trị nghiện tại các Trung tâm cai nghiện đã được Thành phốđầu tư trong khi các Trung tâm chưa sử dụng hết công suất thiết kế cũng như khảnăng tiếp nhận.

- Không tổ chức lao động sản xuất,kể cả lao động trị liệu trong thời gian quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn,giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

2. Đối tượng, thời gian tiếpnhận:

- Đối tượng: Người nghiện ma túykhông có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lýhành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Thời gian: thực hiện theo quyđịnh tại Quyết định số 7144/QĐ-UB ngày 27/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội banhành Quy chế về trình tự, thủ tục thẩm quyền tổ chức cai nghiện ma túy trên địabàn thành phố Hà Nội.

3. Nội dung quản lý, theo dõi,chuẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý tại cơ sở xãhội:

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã về việc đưa người vàoTrung tâm để quản lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hànhchính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; lập hồ sơ theo quy định do cơ quanCông an bàn giao, Trung tâm tiến hành phân loại, theo dõi, quản lý, cắt cơn,giải độc, phục hồi sức khỏe, tư vấn tâm lý cho người nghiện theo 3 giai đoạncủa Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT:

- Giai đoạn tiếp nhận, phân loại.

- Giai đoạn cắt cơn, giải độc, điềutrị các bệnh nhiễm trùng cơ hội.

- Giai đoạn giáo dục, tư vấn, phụchồi hành vi nhân cách.

Vì thời gian người nghiện ma túykhông có nơi cư trú ổn định lưu trú tại các Trung tâm cai nghiện trong thờigian 15 ngày nên 3 giai đoạn trên sẽ quy định thời gian và nội dung thực hiện cụ thể phù hợp từng giai đoạn tại Quy chế hướngdẫn phối hợp liên ngành, hướng dẫn các Trung tâm cai nghiện ma túy tổ chức quảnlý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý trongthời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiệnbắt buộc”.

4. Phương án xử lý các vấn đềvề nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quankhi làm nhiệm vụ

- Nhân sự và tổ chức bộ máy: Việc bổ sung nhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giảiđộc và tư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làmthủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ không làm ảnhhưởng đến nhiệm vụ hiện nay của các đơn vị; cũng như không làm ảnh hưởng đếnhọc viên đang được quản lý, chữa trị tại các Trung tâm. Duy trì, sử dụng số cánbộ, nhân viên hiện có; không bổ sung tăngcán bộ và bố trí cán bộ, nhân viên theo nhiệm vụ cụ thể quy địnhtại Thông tư số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC .

- Cơchế tài chính:

Theo quy định của Quyết định14/2013/QĐ-UB ngày 08/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc “quy định quảnlý sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,chế độ đóng góp và miễn, giảm,hỗ trợ đốivới đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đìnhvà cộng đồng” thì người không có nơi cư trú ổn định được ngân sách Thành phố hỗtrợ, gồm các chế độ tiền ăn, thuốc, vật dụng tư trang, chi khác trong thời gian15 ngày lưu trú tạm thời.

+ Các trung tâm căn cứ vào sốlượng người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định được quản lý, theo dõichẩn đoán, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý tại Trung tâm để lập danh sáchthanh quyết toán theo phương thức thực thanh, thực chi.

- Cơ sở vật chất: Sử dụng nguyên trạng như hiện nay của các trung tâm đang có.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân Thànhphố phê duyệt Đề án bổ sung nhiệmvụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấntâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục ápdụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Sở Lao động Thương binh và Xãhội sẽ tổ chức thực hiện Đề án như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với các Sở,ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cácquận, huyện triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán,cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổnđịnh trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơsở cai nghiện bắt buộc.

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế vàCông an Thành phố ban hành “Quy chế phối hợp liên ngành hướng dẫn các Trung tâmcai nghiện ma túy tổ chức quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phụchồi sức khỏe và tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xửlý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

- Thống nhất chỉ đạo các Trung tâmcai nghiện bố trí cơ sở vật chất theo phân khu riêng, lối đi riêng và có biểnhiệu để quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý chongười nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trongthời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc.

- Thông báo theo định kỳ chỉ tiêutiếp nhận người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định cho từng Trung tâm.

- Chỉ đạo các Trung tâm cai nghiệnsắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đơn vị để đảm bảo các điều kiện theo quyđịnh về điều trị cắt cơn, giải độc, xác định tình trạng nghiện ma túy và tư vấnphục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy.

- Chỉ đạo các Trung tâm cai nghiệnđảm bảo công tác an ninh trật tự tại đơn vị để người nghiện ma túy an tâm chữabệnh và học tập.

2. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, phân công các Sở, ban, ngành:

- Công an Thành phố:

Chỉ đạo lực lượng Công an cấphuyện, xã trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện phápđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối vớingười nghiện ma túy; truy tìm người nghiện ma túy bỏ trốn; phối hợp với các Trung tâm cai nghiện đảm bảoan ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Sở Y tế:

Hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ y tếtại các Trung tâm cai nghiện ma túy đảm bảo điều kiện để xác định tình trạngnghiện ma túy và hướng dẫn quy trình xác định tình trạng nghiện.

Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh xã hội chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động y tế trong các Trung tâm cai nghiện ma túy.

- Tòa án nhân dân Thành phố:

Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyệnđẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa ngườinghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với cơ quan có liên quanhướng dẫn xử lý các trường hợp vướng mắc trong việc lập hồ sơ, thủ tục xem xétáp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Laođộng - Thương binh xã hội, cơ quan Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hànhquyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắtbuộc.

- Ủy ban nhân dân cấp xã:

Lập hồ sơ và ban hành quyết địnhđưa người vào các Trung tâm cai nghiện để quản lý, cắt cơn, giải độc, phục hồisức khỏe và tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưangười vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trên đây là nội dung Đề án bổ sungnhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe vàtư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I,số II, số III và số V trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, kínhđề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xemxét, quyết định./.