THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 150/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1997
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thay thế thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức
Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 147/TTg ngày 09 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cử hai đồng chí:

1. Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội thay đồng chí Phạm Tâm Long.

2. Trần Xuân Nhĩ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội thay đồng chí Phạm Minh Hạc.

Điều 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Trần Xuân Nhĩ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh