THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔITHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ,quyền hạn của Hội đồngphối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồngphối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịchHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi một số thành viên Hội đồng phối hợpphổ biến, giáo dục pháp luật Trungương quy định tại Điều 1 Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtTrung ương (gọi tắt là Hội đồng) như sau:

1. Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông thay ông Nguyễn Thành Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thay bà Nguyễn Thị Xuân Thu làm Ủy viên Hội đồng;

3. Ông Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay ông Sơn Minh Thắng làm Ủyviên Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáoTrung ương thay ông Trương Minh Tuấn làm Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liênđoàn lao động Việt Nam thay ông Hoàng Ngọc Thanh làm Ủy viên Hội đồng;

6. Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trungương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thay ông Dương Văn An làm Ủy viên Hộiđồng;

7. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký Phòng Thươngmại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thay ông Phạm Gia Túc làm Ủy viên Hội đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Hộiđồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, người đứng đầu các cơquan, tổ chức liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng