THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2011 – 2016
----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3016/TTr-BNV ngày 22 tháng 8 năm 2013,

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các ông có tên sau đây:
1. Ông Nông Văn Định, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.
2. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
3. Ông Nguyễn Công Trưởng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?