UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦASỞ CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương - Bộ Nội vụ hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về côngthương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 317/TTr-SNV ngày 01/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế củaSở Công thương Ninh Bình.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2647/2003/QĐ-UBND ngày18/12/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lýnhà nước về Công nghiệp ở địa phương; Quyết định số 1543/2005/QĐ-UBND ngày13/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thương mại Ninh Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công thương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1509/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Uỷ bannhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ápdụng

1. Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công thương Ninh Bình;

2. Quy định này áp dụng đối với Sở Công thươngNinh Bình và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Vị trí

1. Sở Công thương Ninh Bình là cơ quan chuyênmôn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ bannhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn vềchuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công thương.

2. Trụ sở của Sở Công thương đặt tại phường ĐôngThành - Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

1. Sở Công thương giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thựchiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim;điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp;công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; côngnghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàntỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiếnthương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyềnlợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế;quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịchvụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 nămvà hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thểvề phát triển ngành công thương trên địa bàn;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩmquyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công thương;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của Chínhphủ, hướng dẫn của Bộ Công thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đốivới trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tham gia dự thảo quy định tiêuchuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Công Thươngthuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giảithể các đơn vị thuộc Sở Công Thương theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộcthẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công thương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình vàcác quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyêntruyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.

4. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định thiết kếcơ sở các dự án đầu tư xây dựng các công trình phát triển ngành công thươngtrên địa bàn tỉnh theo phân cấp; thẩm định, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn vàthu hồi các loại giấy phép, chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của SởCông Thương theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ bannhân dân tỉnh.

5. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

a) Về cơ khí và luyện kim:

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chínhsách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí,cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹthuật cơ khí, tự động hóa; điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Về điện lực và năng lượng:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch pháttriển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạotrên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạtđộng điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo,bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuậtthuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn;

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giáđiện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyềnthực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.

c) Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và cácloại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chínhsách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiếtbị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quancủa tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quảnvà vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí ga hoá lỏng và các loạimáy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của phápluật.

d) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biếnkhoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

- Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò,khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩmquyền phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chínhsách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trongkhai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

đ) Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thựcphẩm và công nghiệp chế biến khác:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chínhsách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: dệt - may, da - giầy, giấy,sành sứ, thủy tinh, nhựa, bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, sữa,dầu thực vật, rau quả, chế biến bột và tinh bột và các ngành công nghiệp chếbiến khác.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêuchuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trườngcông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi đưa vào lưuthông thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

e) Về khuyến công:

Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đềán khuyến công tại địa phương, bao gồm các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinhphí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyếncông địa phương;

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổchức thực hiện hoạt động khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công tạiđịa phương.

g) Về cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quantổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triểncác doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn(bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vựccông thương); phê duyệt điều lệ của các tổ chức đó;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãithu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầngkỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm, điểmcông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt.

6. Về thương mại

a) Thương mại nội địa:

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kếhoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bánbuôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thốngcác siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại;hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạtầng thương mại khác;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quanhướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạnglưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thànhcác kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưuđãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống đối với đồng bào dântộc miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàngthiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại...);

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trườngtrên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dựtrữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàngchính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đề xuất vớicấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

b) Về xuất nhập khẩu:

- Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch,chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịchvụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá củacác doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thươngnhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

c) Về thương mại điện tử:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quanxây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kếhoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thươngmại điện tử trên địa bàn.

d) Về xúc tiến thương mại:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đềán xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việcđăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.

đ) Về quản lý thị trường:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trườngtrên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương vàcác cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luậttrong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàntỉnh; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quanđấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất vàbuôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trítuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại củacác tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

e) Về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phágiá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp,bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnhtrên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quyđịnh, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh;

- Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quantrong tỉnh, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụđược giao về quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bánphá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý,cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, cácdoanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; về các quy tắc cạnhtranh trong hiệp hội; về các trường hợp miễn trừ.

g) Về hội nhập kinh tế:

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình,biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh saukhi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quanphổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quyđịnh về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của địa phương.

7. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nướcđối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫnvà kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vựccông thương ở địa phương theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tựchủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thươngquản lý theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực côngthương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnhvực công thương đối với các Phòng Công Thương thuộc Uỷ ban nhân dân huyện,Phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phố.

11. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứngdụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm viquản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế- kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưutrữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật.

12. Triển khai thực hiện chương trình cải cáchhành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chínhcủa Uỷ ban nhân dân tỉnh.

13. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giảiquyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật hoặc theosự phân công, phân cấp của
Uỷ ban nhân dân tỉnh.

14. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công tronglĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

15. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơcấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ,đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chứcthuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ bannhân dân tỉnh.

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổchức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấpcủa Uỷ ban nhân dân tỉnh.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo địnhkỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án pháttriển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của Uỷ ban nhân dântỉnh và Bộ Công Thương.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhândân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Công Thương có Giám đốc và không quá 03Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu tráchnhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước phápluật về toàn bộ hoạt động của Sở.

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở,chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phâncông; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một phó giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điềuhành các hoạt động của Sở.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở doChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụdo Bộ Công thương ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm,cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối vớiGiám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấpcủa Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về công tác quản lý cán bộ, côngchức, viên chức của tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

a) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý điện năng;

- Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường;

- Phòng Quản lý thương mại;

- Phòng Quản lý công nghiệp;

b) Chi cục trực thuộc Sở gồm:

Chi cục Quản lý thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân,có con dấu, có tài khoản riêng và có các đội Quản lý thị trường trực thuộc doUBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triểncông nghiệp;

- Trung tâm Thông tin xúc tiến thương mại.

Điều 6. Biên chế

Biên chế của Sở Công thương là biên chế hànhchính, sự nghiệp do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công thương

Giám đốc Sở Công thương căn cứ Thông tư liêntịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương - Bộ Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của cơquan chuyên môn về Công thương trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;các quy định khác của pháp luật và UBND tỉnh về lĩnh vực Công nghiệp và Thươngmại, ban hành nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn; các đơn vị trực thuộcSở, đồng thời chỉ đạo các đơn vị hoạt động đạt kết quả tốt, đảm bảo theo đúngquy định của nhà nước và UBND tỉnh.

Điều 8. Sửa đổi và bổ sung quy định

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướngmắc, phát sinh, Giám đốc Sở Công thương báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (quaSở Nội vụ) để kịp thời sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.