THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NHIỆM KỲ 2011 – 2016
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2944/TTr-BNV ngày 16 tháng 8 năm 2013,

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nghỉ hưu theo chế độ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và ông Phạm Văn Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)