ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔNMỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thônmới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 06/SNN-PTNT ngày 05/01/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 86/TTr-SNV ngày16/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo)gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Trăm

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Trưởng ban;

2. Ông Trần Ngọc Trai

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Phạm Văn Tòng

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Huy Phong

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Văn Tới

- GĐ. Sở Nông nghiệp & PTNT

- Phó Trưởng ban;

6. Ông Vũ Thành Nam

- GĐ. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hoàng Hùng

- Giám đốc Sở Xây dựng

- Ủy viên TT;

8. Ông Trần Văn Mi

- Phó Giám đốc Sở Tài chính

- Ủy viên TT;

9. Ông Nguyễn Đình Sang

- Phó Trưởng Ban Dân tộc

- Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Hùng

- GĐ. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy viên;

11. Ông Vũ Sỹ Thắng

- GĐ. Sở Thông tin và Truyền thông

- Ủy viên;

12. Ông Trương Quang Dũng

- GĐ. Chi nhánh NH Nhà nước tỉnh

- Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Đồng Thông

- GĐ. Sở Y tế

- Ủy viên;

14. Ông Phan Minh Hoàng

- GĐ. Đài Phát thanh Truyền hình BP

- Ủy viên;

15. Ông Hồ Văn Hữu

- GĐ. Sở Giao thông vận tải

- Ủy viên;

16. Ông Trần Văn Vân

- Giám đốc Sở Khoa học & CN

- Ủy viên;

17. Ông Trần Văn Phụng

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

- Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Quốc Bình

- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

- Ủy viên;

19. Ông Nguyễn Văn Hiếu

- Phó Giám đốc Sở Công Thương

- Ủy viên;

20. Ông Lê Văn Mãi

- Phó Giám đốc Sở Lao động TB&XH

- Ủy viên;

21. Ông Vũ Đức Sơn

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ

- Ủy viên;

22. Ông Nguyễn Song Đoàn

- PGĐ. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ủy viên;

23. Ông Lê Văn Quang

- PGĐ. Sở Văn hóa Thể thao & DL

- Ủy viên;

24. Ông Phạm Xuân Chiến

- Phó Giám đốc Công an tỉnh

- Ủy viên;

25. Ông Lê Tiến Hiếu

- Phó Giám đốc Sở Tư Pháp

- Ủy viên;

26. Ông Nguyễn Thành Chương

- Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú

- Ủy viên;

27. Ông Vương Đức Lâm

- Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài

- Ủy viên;

28. Ông Nguyễn Xuân Cường

- Q. CT UBND TX. Phước Long

- Ủy viên;

29. Ông Nguyễn Văn Tám

- Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp

- Ủy viên;

30. Ông Trần Văn Thu

- Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh

- Ủy viên;

31. Ông Nguyễn Tân Xuân

- Chủ tịch UBND TX. Bình Long

- Ủy viên;

32. Ông Trương Văn Thưa

- Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản

- Ủy viên;

33. Ông Tạ Hữu Dũng

- P. Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành

- Ủy viên;

34. Ông Trịnh Công Sơn

- P. Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng

- Ủy viên;

35. Ông Bùi Quốc Minh

- P. Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập

- Ủy viên;

* Mời các ông (bà)có tên sau tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo:

1. Bà Huỳnh Thị Hằng

- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

- Ủy viên;

2. Bà Nguyễn Thị Kim Nga

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

- Ủy viên;

3. Bà Trần Tuyết Minh

- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Ủy viên;

4. Ông Đoàn Như Viên

- Tổng Biên tập Báo Bình Phước

- Ủy viên;

5. Ông Lê Đức Hùng

- P. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Ủy viên;

6. Ông Đỗ Đại Đồng

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

- Ủy viên;

7. Bà Tôn Ngọc Hạnh

- Bí thư Tỉnh đoàn

- Ủy viên;

8. Ông Trịnh Thanh Tuệ

- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo:

1. Xây dựng kếhoạch hàng năm và 5 năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinhphí thực hiện chương trình, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng, hướngdẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới.

3. Chỉ đạo các sở,ban, ngành, UBND huyện, thị xã triển khai nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Xây dựng cơ chếphối hợp giữa các sở, ban, ngành trongviệc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổchức, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựngnông thôn mới.

Điều 3.

1. Ban Chỉ đạo cócơ quan giúp việc là Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xâydựng nông thôn mới được thành lập theo Quyết định số 1570/QĐ- UBND ngày 7/7/2011 của UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thểcủa các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Kinh phí hoạtđộng của Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo kếhoạch công tác hàng năm.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 củaUBNDtỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 5;
- LĐVP;
- Sở Nội vụ (02 bản);
- Lưu: VT, P.NC-NgV(T-QD10-20/1).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm