THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1516/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG HÀ HỌC TRẠC, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCHKHOA VIỆT NAM NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét báo cáo của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại văn bản số 1197/KHXH ngày 11 tháng 10 năm 2007, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3086/TTr-BNV ngày 26 tháng 10 năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Hà Học Trạc,Chủ tịch Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam nghỉhưu từ ngày 01 tháng 12 năm 2007.

Điều 2. Quyết định nàythay thế Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạnTừ điển bách khoa Việt Nam và ông Hà Học Trạc chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP
- Các Ban: Tổ chức TW, Tuyên Giáo TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ KG, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng