THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1519/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNHNHIỆM KỲ 2004-2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dàinhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quyđịnh số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại tờ trình số 1179/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2871/TTr-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệmchức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004-2011 của ông TrầnĐăng Ninh, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và ông Trần Đăng Ninhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng