THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1521/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN QUANG THẮNG GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 6569-CVNS/BTCTW, ngày 18 tháng 9năm 2009;
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 4777/TTr-VPCP ngày 14 tháng7 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2507/TTr-BNV ngày 04 tháng 8 năm2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạnông Nguyễn Quang Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ, giữchức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Nguyễn Quang Thắng chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, TV, HC, TCCB (3), Cục QT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, BCS (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng