THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập như sau:

1. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục được thành lập theo Quyết định số 06/1998/QĐ-TTg ngày 14/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương được thành lập theo Nghị định số 61/HĐBT ngày 16/6/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ và kiện toàn theo Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 19/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập theo Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28/8/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

đ) Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng đến năm 2010 được thành lập theo Quyết định số 61/2004/QĐ-TTg ngày 13/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 141/2004/QĐ-TTg ngày 5/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 200/1999/QĐ-TTg ngày 6/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 98/2000/QĐ-TTg ngày 17/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban chỉ đạo về Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo và Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo được thành lập theo Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội và các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 được thành lập theo Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

e) Trưởng ban Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 9/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế, văn hóa với Lào và Campuchia được thành lập theo Nghị quyết số 252-NQ-HĐNN7 ngày 30/11/1982 của Hội đồng Nhà nước;

h) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ Chính trị (khóa IX).

3. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế được thành lập theo Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và các hải đảo được thành lập theo Quyết định số 398/TTg ngày 05 tháng 8 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ và được kiện toàn theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo về nhân quyền được thành lập theo Quyết định số 63/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được thành lập theo Quyết định số 109/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào được thành lập theo Quyết định số 20/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

e) Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia được thành lập theo Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung đến 2010 được thành lập theo Quyết định số 233/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2007;

h) Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak (Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2007.

4. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm được thành lập theo Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 117-QĐ/TW ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX).

5. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định số 67/2000/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Trưởng ban Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí được thành lập theo Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La được thành lập theo Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội được thành lập theo Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

h) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

i) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở được thành lập theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

k) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI được thành lập theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (2005-2014) được thành lập theo Quyết định số 295/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu được thành lập theo Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch được thành lập theo Quyết định số 23/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001-2005 được thành lập theo Quyết định số 176/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia dự án Phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam (VINASAT) được thành lập theo Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Điều 1 của Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu một số tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập, Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc điều chỉnh phân công đứng đầu các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Người đứng đầu cơ quan được giao làm nhiệm vụ thường trực tổ chức phối hợp liên ngành trình Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh thành phần tham gia tổ chức phối hợp liên ngành được quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Các thành viên Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng