BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526 /QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộvà Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông làtổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; là tạp chí “thông tin - lýluận và khoa học công nghệ” chuyên ngành, thực hiện chức năng trao đổi thôngtin, công bố các kết quả nghiên cứu có chất lượng cao, phổ biến kiến thức, traođổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình tiên tiến về thông tin - lý luận, khoahọc, kỹ thuật, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhànước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông làđơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng đểgiao dịch theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyềnthông có tên giao dịch quốc tế: Journal on Information and CommunicationsTechnology (JoICT).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Công nghệ thông tin vàtruyền thông (sau đây gọi là Tạp chí) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Lập kế hoạch hoạt động vàphát triển Tạp chí hàng năm trình Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phêduyệt. Tổ chức thu thập, tuyển chọn, biên tập bài, xuất bản và phát hành các ấnphẩm in, trang tin điện tử của tạp chí theo đúng quy định của pháp luật về báochí và các quy định pháp luật có liên quan; tổ chức đội ngũ cộng tác viên trongnước và quốc tế.

2. Tổ chức nghiên cứu, tập hợpdữ liệu liên quan đến cơ chế chính sách, khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vựcchuyên ngành do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý; tập hợp dữ liệu liên quanđến hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, của các địaphương và các doanh nghiệp trong cả nước và được phép công bố các dữ liệu đótrên các phương tiện truyền thông tin của Tạp chí (trừ các thông tin và số liệumật do nhà nước quy định).

3. Phối hợp với các cơ quanliên quan trao đổi thông tin nghiệp vụ quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lựccán bộ và chất lượng các ấn phẩm.

4. Tổ chức hội đồng các chuyêngia cố vấn cho Tạp chí và xây dựng đội ngũ các cộng tác viên.

5. Phối hợp với các đơn vị liênquan trong nước và quốc tế tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về cáclĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ được giao theo quy định của pháp luật.

6. Được ký kết và thực hiện cáchợp đồng dịch vụ truyền thông, quảng cáo trên Tạp chí với các tổ chức và cánhân có nhu cầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy địnhcủa pháp luật.

7. Được liên kết, ký kết vàthực hiện các hợp đồng với tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiệnnhiệm vụ tuyên truyền, nghiên cứu, phản biện, đánh giá, phổ biến kiến thức,thông tin khoa học kỹ thuật theo quy định của pháp luật và Kế hoạch tuyêntruyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ.

8. Được hợp tác, trao đổi và sửdụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào các hoạt động phùhợp với chức năng nhiệm vụ của Tạp chí.

9. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụcho biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của Tạp chí.

10. Quản lý về tổ chức, cán bộ,viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo các quy định của pháp luật và phân cấpcủa Bộ trưởng.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức vàbiên chế

1. Lãnh đạo:

Tạp chí Công nghệ thông tin vàtruyền thông có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệmtrước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn được giao.

Phó Tổng biên tập giúp Tổngbiên tập điều hành các mặt công tác của Tạp chí và chịu trách nhiệm về nhiệm vụđược phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Ban Thư ký;

- Phòng Biên tập;

- Phòng Tạp chí điện tử;

- Phòng Trị sự - Quảng cáo -Phát hành;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà mối quan hệ công tác giữa các đơn vị của Tạp chí do Tổng biên tập quy định.

Tạp chí được thành lập các Hộiđồng để giúp Tổng biên tập các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng nhiệmvụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

Tạp chí có Cơ quan đại diện tạiđịa phương theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế của Tạp chí do Tổngbiên tập xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 17/2008/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Thông tin và Truyềnthông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệthông tin và truyền thông.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụTổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Trang TTĐT của Bộ TT&TT;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son