THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRƯƠNG VĂN PHƯỚC GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại Tờ trình số 125/TTr-UBGSTCQG ngày 28 tháng 6 năm 2013; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 113/TTr-BNV ngày 08 tháng 7 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và ông Trương Văn Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ngân hàng TMCP XNKVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Vụ KTTH, VPBCS (3).
- Lưu: VT, TCCV.
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?