UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1536/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNHĐẮK LẮK

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ, phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vựcquản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên cáclĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ, về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chứcviệc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về laođộng trong KCN, KCX và khu CNC;
Căn cứ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban nhândân tỉnh, về việc ban hành Quy định về thẩm quyền và quy trình cấp giấy phépxây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Tổ trưởng Tổcông tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại tờ trình số 78/TTr-BQLCKCN-TCTĐA30 ngày 31 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung các thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (kèmtheo danh mục các thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tácthực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TCT chuyên trách CCHC TTg (b/c);
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở ban, ngành;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh; Website tỉnh;
- Các phòng, trung tâm thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTĐA30 (T.60b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHLữ Ngọc Cư

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 1536/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế : Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà