THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO ÔNG TRẦN BÁ HUẤN, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NHIỆM VỤ QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Tờ trình số 11/TTr-NHPT-HĐQL ngày 22 tháng 02 năm 2013; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 78/TTr-BNV ngày 09 tháng 5 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao ông Trần Bá Huấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Phan Nhật Linh - Chuyên viên hỗ trợ pháp lý Công ty Luật Minh Khuê

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam và ông Trần Bá Huấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Vụ KTTH, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Ms. Bùi Lệ Thương - Nhân viên hỗ trợ pháp lý công ty Luật TNHH Minh Khuê