THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1548/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ BỔ SUNG KINH PHÍ, GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢCƠN BÃO SỐ 4

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai (công văn số 89/TTr-UBND ngày07 tháng 9 năm 2008, công văn số 2301/UBND-TH ngày 25 tháng 9 năm 2008); Yên Bái(công văn số 1610/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008); Hà Giang (công văn số 182/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2008, công văn số 163/TT-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008);Phú Thọ (công văn số 2560/UBND-NL ngày 10 tháng 9 năm 2008); Lai Châu (công vănsố 750/UBND-TH ngày 25 tháng 8 năm 2008); Sơn La (công văn số 110/TTr-UBND ngày01 tháng 9 năm 2008), ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 2829/BNN-ĐĐ ngày 22 tháng 9 năm 2008); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7437/BKH-KTNN ngày 13 tháng 10 năm 2008); Tài chính (công văn số 11862/BTC-NSNN ngày 07 tháng 10 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Trích 180 tỷ đồng (một trăm támmươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 hỗ trợ bổ sungcho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (mua giống khôi phục sảnxuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi,giao thông và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh).

Phân bổ cụ thể cho các tỉnh: LàoCai 60,0 tỷ đồng, Yên Bái 40,0 tỷ đồng, Hà Giang 20,0 tỷ đồng, Phú Thọ 20,0 tỷ đồng,Lai Châu 20,0 tỷ đồng, Sơn La 10,0 tỷ đồng, Thái Nguyên 10,0 tỷ đồng.

2. Xuất cấp (không thu tiền) 200tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói kịp thời chodân bị thiệt hại do mưa lũ.

Phân bổ cụ thể cho các tỉnh: Hà Giang100 tấn, Yên Bái 100 tấn.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm quản lý,phân bổ số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quyđịnh hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huyđộng các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả mưalũ sau cơn bão số 4.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng:Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xãhội, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, LaiChâu, Sơn La, Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng