THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Viện Công nghệ vũ trụ

thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Viện Công nghệ vũ trụ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Viện Công nghệ vũ trụ là cơ quan khoa học có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ vũ trụ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Space Technology Institute (viết tắt là: STI).

Điều 2. Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Viện Công nghệ vũ trụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng