THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1552/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG VŨ VĂN NINH, KIÊM GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦUTƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 121/TTr-BTC ngày 18 tháng07 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 27/BNV-CCVC ngày 19 tháng09 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Vũ Văn Ninh,Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công tyĐầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanhvốn Nhà nước và ông Vũ Văn Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3,
- Bộ Chính trị (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ KTTH, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng