UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1556/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đội Liên ngành kiểm tra sản xuất kinh doanh

nước giải khát trên địa bàn thành phố Hải Phòng

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 327/HĐBT ngày 19/10/1991của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành quy định về thi hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 57/CP ngày 31/5/1997 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hóa;

Căn cứ điểm 5 điều V chương II của Quyết định số 2367/QĐ-UB ngày 19/12/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước chất lượng hàng hóa tại địa phương;

Xét đề nghị của Liên Sở: Y tế - Thương mại - Khoa học Công nghệ và môi trường tại Tờ trình số 340/TT-TĐC ngày 11/8/1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội Liên ngành viểm tra sản xuất kinh doanh nước giải khát trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm các thành viên sau:

Đội trưởng: Ông Đỗ Huy Số, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Các Đội phó:

- Bà Nguyễn Thị Sắn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố

- Ông Lưu Công Hồng, Chánh Thanh tra Sở Y tế.

- Ông Bùi Xuân Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Các Đội viên:

- Bà Hoàng Minh Hảo, Phó Phòng Tổng hợp nghiệp vụ - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

- Ông Nguyên Văn Tề, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 02 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

- Ông Trịnh Văn Vũ, Đội phó Đội Quản lý thị trường số 02 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

- Ông Phạm Văn Cương, Kiểm soát Đội viên Đội Quản lý thị trường số 02 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

- Ông Nguyễn Trí Trọng, Kiểm soát Viên Đội Quản lý thị trường số 02 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

- Ông Nguyễn Văn Thanh, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 02 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

- Bà Trần Thị Thư, Thanh tra Sở Y tế.

- Ông Nguyễn Đinh Nghĩa, Kiểm định viên Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Điều 2. Đội Liên ngành có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Kiểm tra chất lượng, định lượng nước giải khát của các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các đại lý có hoạt động kinh doanh mặt hang nước giải khát (bia, nước ngọt, nước tinh khiết, nước khoáng) trong sản xuất và lưu thông trên phạm vi toàn thành phố Hải Phòng.

- Kiểm tra tem nhãn sản phẩm và đăng ký chất lượng cũng như các thủ tục về

Đại lý kinh doanh nước giải khát.

- Lập biên bản các hành vi vi phạm Pháp lệnh Đo lường chất lượng, tạm đình chỉ lưu thông những sản phẩm vi phạm chất lượng đo lường chờ xử lý theo pháp luật quy định.

- Lấy mẫu sản phẩm để thử nghiệm tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng phục vụ cho việc xử lý vi phạm.

- Xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 57/CP ngày 31/5/1997 và Nghị định số 01/CP ngày 03/01/1996 của chính phủ.

Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý tiếp với mức cao hơn theo phân cấp.

Điều 3. Kinh phí phục vụ cho Đội Liên ngành do Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng lập kế hoạch gửi Sở Tài chính - Vật giá xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở: Y tế, Thương mại, Khoa học - Công nghệ và môi trường, Công an thành phố, Thủ trưởng các ngành, cấp liên quan, các đơn vị sản xuất kinh doanh nước giải khát và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận