UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1561/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘTHU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ KHOẢN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26/11/2003; Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí; Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phíbảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoángsản; Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí,chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc thuê đất;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/2/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thựchiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ; Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số63/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa 12, kỳ họp thứ 9 về việc ban hành các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàntỉnh Ninh Bình;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng một số khoản phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

(Danh mục, mức thu, tỷ lệ để lại số thu phí, lệ phí cho đơnvị thu thực hiện theo Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của Hội đồngnhân dân tỉnh khóa 12, kỳ họp thứ 9, có biểu kèm theo).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kế từ ngày ký và thaythế các quyết định: Quyết định số 1531/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003, Quyết định số 230/2006/QĐ-UB ngày 25/01/2006, Quyết định số 1945/2006/QĐ-UB ngày 20/7/2006,Quyết định 2841/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006, Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày29/9/2005, điểm f, khoản 3, Điều 9 Quyết định số 1439/2006/QĐ-UBND ngày20/7/2006 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cácđơn vị của tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Khobạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức,cá nhân thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬDỤNG MỘT SỐ KHOẢN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1561/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBNDtỉnh Ninh Bình).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, phí đấu giá và việc tổ chứcthu phí danh lam thắng cảnh tuyến Thạch Bích - Thung Nắng thuộc khu du lịch TamCốc - Bích Động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải sinh hoạt, phí đấu giá và phí danh lam thắng cảnh tuyến Thạch Bích -Thung Nắng thuộc khu du lịch Tam Cốc - Bích Động:

Chương II

VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬDỤNG PHÍ

Điều 3. Đối với phí bảo vệ môi trường về nước thải sinhhoạt:

1. Việc thu nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trườngđối với nước thải sinh hoạt được thực hiện theo Thông tư liên tịch số125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộtrưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải sinh hoạt (Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT).

2. Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch NinhBình thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt doCông ty cung cấp, được để lại 10% tổng số phí thu được để chi phí cho việc thuphí.

3. UBND các xã, phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trườngđối với nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình tự khai thác nước sạch để sửdụng, được để lại 15% tổng số phí thu được để chi phí cho việc thu phí.

4. Số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạtsau khi đã trích để lại theo quy định tại khoản 2, 3 của Điều này, số còn lạiđược nộp vào Ngân sách Nhà nước và được phân bổ cho các cấp Ngân sách theo quyđịnh tại khoản 3, mục V của Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT .

Điều 4. Đối với phí đấu giá:

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá được thực hiệntheo quy định tại mục III của Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộtrưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí đấu giá.

Điều 5. Đối với phí danh lam thắng cảnh tuyến Thạch Bích -Thung Nắng thuộc khu du lịch Tam Cốc- Bích Động:

Việc thu phí danh lam thắng cảnh tuyến Thạch Bích - ThungNắng thuộc khu du lịch Tam Cốc - Bích Động được chuyển giao từ Ban quản lý khudu lịch Tam Cốc - Bích Động về Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch BíchĐộng quản lý thu theo quy định của pháp luật kề từ ngày 01/9/2008.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các cấp, các ngành có liên quan đếnviệc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí:

1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cácngành liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy địnhtại Quyết định này và những quy định khác về việc thu, nộp, quản lý và sử dụngphí trên địa bàn tỉnh.

2. Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch NinhBình và UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinhphí được để lại đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Cuối năm nếu chưa sửdụng hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

3. Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động có tráchnhiệm bàn giao nhiệm vụ thu, nộp, quản lý phí danh lam, thắng cảnh tuyến ThạchBích - Thung Nắng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Bích Độngngay sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 7. Giải quyết vướng mắc và sửa đổi, bổ sung Quy định:

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy định nàynếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có tráchnhiệm phản ánh về UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung kịp thời./.