THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1564/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN,NGHỆ NHÂN ƯU TÚ NĂM 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương tại Tờ trình số 7791/TTr-BCT ngày 11tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hộiđồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm2009 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởngBộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng BộNội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Lê Dương Quang, Thứtrưởng Bộ Công thương, Ủy viên Thường trực;

4. Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủtịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên;

5. Ông Trần Chiến Thắng, Thứtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Chủtịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên;

8. Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịchHội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Ủy viên;

9. Bà Lê Thị Minh Lý, Phó Cụctrưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Hiệutrưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

11. Ông Lưu Duy Dần, Phó Chủtịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Ủy viên;

12. Ông Đỗ Như Đính, Chủ tịchHiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Duy Thiệu, PhóGiám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy viên;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyềnhạn:

1. Bộ Công thương là cơ quanThường trực của Hội đồng; Hội đồng được thành lập Tổ giúp việc do Chủ tịch Hộiđồng quyết định và được sử dụng con dấu của Bộ Công thương để giải quyết côngviệc; Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Bộ Công thương bố trí, sắp xếp trongdự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2009.

2. Hội đồng có trách nhiệm xétduyệt – và đề nghị Thủ tướng Chính phủ (thông qua Ban Thi đua, Khen thưởngTrung ương) xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2009;

3. Hội đồng cấp Nhà nước xéttặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2009 tự giải thể sau khihoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Hiệu lực và tráchnhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặngdanh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2009 và các Ông, Bà có têntại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Hội đồng (như Điều 1);
- Ban Thi đua Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTN;
- Lưu Văn thư, TCCV (05b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng