ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ

ngư dân tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008

của Thủ tướng Chính phủ

___________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;

Căn cứ Thông tư số 35/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 06/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Qua xem xét tờ trình số 120/TTr-SNN ngày 10/7/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, với thành phần như sau:

01. Ông Phạm Hoàng Bê - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban.

02. Ông Phan Trường Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Ban Thường trực.

03. Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Ban.

04. Ông Trần Quốc Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Ủy viên.

05. Ông Đàm Hòa Khánh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu - Ủy viên.

06. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Hòa Bình, Đông Hải, Giá Rai và thị xã Bạc Liêu - Ủy viên.

Điều 2.Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 1 Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, với một số nội dung chủ yếu sau đây:

- Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

- Hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

- Hỗ trợ ngư dân kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tất cả các tàu khai thác thủy sản, tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu cung ứng dịch vụ.

- Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu khai thác hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

Điều 3.Trong quá trình hoạt động các thành viên Ban chỉ đạo có thể trưng dụng thêm các chuyên viên giúp việc thuộc các đơn vị nêu tại Điều 1 và có thể mời thêm lãnh đạo một số đơn vị, địa phương có liên quan cùng phối hợp thực hiện quyết định này. Định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, Ngành Trung ương về kết quả thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho ngư dân để điều chỉnh hoặc xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình, Đông Hải, Giá Rai và thị xã Bạc Liêu, các ông có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Cao Anh Lộc