THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1582/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG PHẠM TRỌNG QUÁT, GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIAHÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 9110/BGDĐT-TCCB ngày 01 tháng10 năm 2008; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 74/TTr-BNV ngày 09 tháng 10 năm2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ôngPhạm Trọng Quát giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ôngPhạm Trọng Quát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Vụ KGVX, TTĐT, VPBCS (2);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng