ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1583/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ THUÊ BAO CHỨNG THƯ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀNƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tửngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tinngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thihành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứngthực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 1 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp,quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quanthuộc hệ thống chính trị;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông (Tờ trình số 376/TTr-STTTT ngày 02 tháng 04 năm 2015), ý kiến củaSở Tư pháp (Công văn số 502/STP-XDVB ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc ủy quyềntrong việc quản lý thuê bao chứng thư số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tráchnhiệm của người quản lý thuê bao đối với chứng thư số do tổ chức cung cấp dịchvụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng thuộc Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp cho cácchức danh, người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quảnlý của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý thuêbao theo quy định, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số, phối hợpvới các cơ quan Nhà nước trong tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc sửdụng chứng thư số phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, và Thủtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c)
- Ban Cơ yếu Chính phủ (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THCB, CN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường