THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
-----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận số 101-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Chính trị về báo cáo bổ sung tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), danh sách gồm:

>> Xem thêm:  Vì sao mua bán đất bằng giấy viết tay mang lại rủi ro ? Không thỏa thuận giá đất thì xử lý thế nào ?

1. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Trưởng Ban Chỉ đạo;
2. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo;
3. Ông Phạm Quốc Doanh, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo;
4. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo;
5. Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;
6. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;
7. Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
8. Ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên.
9. Ban Chỉ đạo có tổ giúp việc gồm thành viên là cán bộ các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

>> Xem thêm:  Phương thức thanh toán việc mua đất ? Thủ tục mua bán đất đai thực hiện như thế nào ?

1. Giúp Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước việc tổng kết, đánh giá 10 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (2003 - 2012).
2. Tổng hợp báo cáo tổng kết việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh thuộc các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị trong quý I năm 2013.
3. Trưởng ban Ban Chỉ đạo chỉ đạo chung công tác tổng kết, được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Được mời tham dự các cuộc họp Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, các cuộc họp của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Ban.
2. Mời lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và đại diện các cơ quan, tổ chức khác liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo.
3. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Cơ quan thường trực, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.
2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

>> Xem thêm:  Rủi ro pháp lý của việc nhờ người đứng tên mua đất ? Nhờ mua đất có đòi lại được không ?

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước có quản lý nông, lâm trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, ĐP, TKBT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Mua đất bán đấu giá làm sao để tiến hành thủ tục sang tên được ? Cách hủy hợp đồng mua bán đất ?