BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 159/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sử dụng đơn vị dung tích (lít, m3) trong giao nhận và hạch toán xăng dầu

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh đo lường và Quy định về việc thực hiện Pháp lệnh đo lường ban hành kèm theo Nghị định số 115-HĐBT ngày 13-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (được thông báo trong công văn số 763-PPLT ngày 11-11-1992 của Văn phòng Chính phủ) giao cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét đề án của Bộ Thương mại, ban hành quyết định về việc sử dụng đơn vị đo lường trong giao nhận, hạch toán xăng dầu;

Căn cứ vào những ý kiến nhất trí của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính phủ;

Theo đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Thống nhất sử dụng đơn vị dung tích (lít, m3) trong giao nhận và hạch toán xăng dầu như sau:

1- Khi giao nhận xăng dầu thông qua các phương tiện như bể chứa, tầu dầu, xà lan, vagông đường sắt thì đo lường giao nhận và hạch toán được tiến hành theo đơn vị dung tích (lít, m3) ở nhiệt độ chuẩn 15 độ C.

2- Khi giao nhận xăng dầu thông qua các phương tiện ô tô xi-téc, cột bơm, bình chuẩn và các phương tiện đo lường hợp pháp khác (để bán lẻ) thì đo lường giao nhận và hạch toán được tiến hành theo đơn vị dung tích (lít, m3) ở nhiệt độ thực tế.

Điều 2

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở kinh doanh xăng dầu phải thực hiện Quyết định này từ ngày 1-1-1993.

Điều 3

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp cùng các cơ quan liên quan của Bộ Thương mại, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước sớm tổ chức nghiên cứu và đề nghị ban hành trong quý I năm 1993 Quy chế giao nhận và hoạch toán xăng dầu và các Tiêu chuẩn Việt Nam về các bảng đo dung tích xăng dầu chuyển đổi theo tiêu chuẩn ASTM/API/IP để thực hiện đúng Quyết định này.

Trong khi chưa ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam, cho phép tạm thời được sử dụng các hàng chuyển đổi theo tiêu chuẩn ASTM/API/IP./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Hữu