ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 27 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦTỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2012 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hànhchính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứQuyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh Điện Biên ban hànhQuy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và ràsoát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 của tỉnh Điện Biên (cóKế hoạch và biểu Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở,ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 159 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủyban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

Thôngqua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đang áp dụng, kịp thời phát hiện kiếnnghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặchủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp,không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện cải cách thủ tụchành chính, nhằm cắt giảm chi phí, thời gian, tài chính của người dân và doanhnghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính;

Góp phần cải thiện môi trườngkinh doanh, giải phóng mọi nguồn nhân lực xã hội, góp phần nâng cao năng lựccạnh tranh của tỉnh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần cảithiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2. Yêu cầu

Công tác rà soát, đánh giá thủtục hành chính phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảophải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành,đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân và doanhnghiệp.

Kết quả rà soát, đánh giá thủtục hành chính phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được các mục đích nêu trên.

II. NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC,PHƯƠNG THỨC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung rà soát, đánh giá

Các cơ quan chuyên môn vềngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) thường xuyên rà soát cácquy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và tập trung rà soátcác quy định, thủ tục hành chính (theo biểu phụ lục đính kèm); nếu trong quá trình thực hiện, phát hiện quy định,thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết không còn phù hợp thì kiến nghị cơquan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hànhchính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ.

2. Nguyên tắc rà soát, đánhgiá

Tập trung rà soát các thủ tụchành chính theo các tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp củacác thủ tục hành chính, phát hiện những bất cập của quy định thủ tục hành chínhso với thực tế.

Việc rà soát, đánh giá tiến hànhtrên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy định cóliên quan đến thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá để xem xét sự cần thiết,phù hợp của các thủ tục hành chính và các quy định có liên quan với mục tiêuquản lý nhà nước và những thay đổi về kinh tế, xã hội.

Sử dụng Biểu mẫu 02/RS-KSTT vàhướng dẫn trả lời tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTPngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động củathủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (được đăng tạiwebsite: www.thutuchanhchinh.vn)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quanchuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tổng hợp kết quảràsoát, đánh giá gồm: nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và cácsáng kiến cải cách thủ tục hành chính; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giảnhóa; kiến nghị thực thi.

- Gửi kết quả rà soát, đánh giávà biểu mẫu rà soát, đánh giá; sơ đồ nhóm thủ tục hành chính trước và sau ràsoát (đối với trường hợp rà soát nhóm) đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt vềSở Tư pháp trước ngày 10/8/2015 để xem xét, đánh giá chất lượng.

- Hoàn thiện kết quả rà soát,đánh giá thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá chất lượng của Sở Tư pháp và dựthảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tụchành chính đối với từng lĩnh vực được giao chủ trì, trình Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt.

2. Đối với Ủy ban nhân dâncấp huyện

-Căn cứ vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt, thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền quản lý và giải quyết của đơn vị; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; tổ chứcthực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, quyđịnh hành chính có liên quan theo yêu cầu và tiến độ của kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả rà soát củacác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình và Ủy ban nhân dân cấp xãtrên địa bàn quản lý; đề xuất cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủyban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

-Chọn UBND: huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ làm điểmđể tổ chức rà soát quy định thủ tục hành chính được lựa chọn (theo biểu phụ lục đính kèm).

3. Sở Tư pháp

Hướng dẫn, đôn đốc việc thựchiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Xem xét, đánh giá chất lượng ràsoát theo các nội dung: việc sử dụng biểu mẫu rà soát, đánh giá, bảng tính chiphí tuân thủ; chất lượng phương án đơn giản hóa; tỷ lệ cắt giảm số lượng thủtục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo mục tiêu Kếhoạch đã đề ra.

Tổng hợp kết quả rà soát, đánhgiá thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủyban nhân dân tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/9/2015./.