BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Điện lực Hải Phòng trực thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty Điện lực Hải Phòng thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tại văn bản số 284 ĐVN/ HĐQT-TCCBLĐ ngày 8 tháng 9 năm 1998;

Căn cứ văn bản số 1427/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ phê duyệt Phương án cải tiến tổ chức Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Điện lực Hải Phòng trực thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty Điện lực Hải Phòng - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

- Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

- Tên giao dịch Quốc tế: Hai Phong Power Company, viết tắt là: HPPC.

- Trụ sở chính của công ty đặt tại : Số 54 Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh điện năng và vận hành lưới điện phân phối;

- Khảo sát và thiết kế lưới điện cấp điện áp từ 35 kV trở xuống;

- Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện cấp điện áp từ 110 kV trở xuống;

- Xây dựng và cải tạo lưới điện phân phối;

- Gia công, chế tạo phụ tùng, phụ kiện thiết bị lưới điện phân phối;

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện phân phối;

- Dịch vụ khách sạn và các dịch vụ khác (theo giấy phép hành nghề và kinh doanh).

* Vốn Điều lệ của Công ty Điện lực Hải Phòng là: 100.105.365.038,00 đồng.

Điều 3. - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Điện lực 1 và Điện lực Hải Phòng trong việc giao nhận theo đúng quy định của Nhà nước cho Công ty Điện lực Hải Phòng.

- Công ty Điện lực Hải Phòng có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của công ty được Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt và những quy định của Pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, các Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 1, Giám đốc Điện lực Hải Phòng và Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư