ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc tổ chức thực hiện chế độ thi tuyển công chức

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ công chức đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 09/03/1998;

Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 32/TCCP-BCTL ngày 20/01/1996 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung hình thức thi tuyển công chức;

Căn cứ Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL , ngày 05/9/ỉ 998 của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tất cả các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh, khi tuyển dụng công chức đều phải thực hiện chế độ thi tuyển công chức theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh xây dựng kế hoạch nội dung, hướng dẫn tổ chức thi tuyển vào các ngạch công chức cho các cơ quan HCSN thuộc tỉnh.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng