BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 16/2008/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ MỞ CẢNG BIỂN HÒN LA THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải ViệtNam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quảnlý cảng biển và luồng hàng hải;
Trên cơ sở đề nghị công bố mở cảng biển Hòn La thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình củaỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại công văn số 1328/UBND ngày 18 tháng 6 năm2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Nay công bố mở Cảng biển Hòn Lathuộc địa phận tỉnh Quảng Bình để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nướcra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liênquan, cụ thể như sau:

1. Tên cảng: Cảng biển Hòn La,bao gồm cầu cảng số 1 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư;

2. Vị trí cảng: xã Quảng Đông,huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;

3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùngkiểm dịch: là vùng nước nằm trong hình quạt tròn được giới hạn từ 450đến 2250 có bán kính 01 hải lý, với tâm có vị trí tại tọa độ:

Vĩ độ: 17054’55’’N,kinh độ 106031’47’’E;

4. Loại tàu thuyền: đối với cầucảng số 1, cho tàu thuyền có trọng tải đến 10.000 DWT.

Điều 2.

Cảng vụ hàng hải Quảng Bình cótrách nhiệm sau đây:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngànhvề hàng hải tại khu vực Cảng biển Hòn La và được thu các khoản phí theo quyđịnh của pháp luật;

2. Căn cứ điều kiện thực tế,giới hạn độ sâu vùng nước trước cầu cảng, luồng cảng biển và các quy định củapháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợpvới thiết kế cầu cảng ra vào bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hảikhác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môitrường.

Điều 3.

Chủ đầu tư căn cứ quy định củaQuyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai tháccầu cảng để tổ chức khai thác cầu cảng thuộc Cảng biển Hòn La đúng mục đích,bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường vàđược thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Điều 4.

Các cơ quan quản lý nhà nướcchuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định củapháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khuvực Cảng biển Hòn La.

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanhtra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốcSở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Bình,Giám đốc Cảng Hòn La, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở GTVT tỉnh Quảng Bình;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, PC (3)

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng