BỘ GIÁO DỤC
Số: 160/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIÁO DỤC SỐ 16/QĐ NGÀY 26-3-1987

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUY CHẾ

THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ Nghị định số 123-HĐBT ngày 22-4-1985 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 219-QĐ của Bộ Giáo dục ban hành bản Quy chế và thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các trường phổ thông cơ sở Bộ Giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay huỷ bỏ điểm 4 của điều 6 trong Quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở đã ban hành theo Quyết định số 219-QĐ ngày 28-2-1986 và thay thế bằng điểm 4 mới của điều 6 như sau:

"Về mặt văn hoá phải thuộc một trong các diện dưới đây:

a) Có nhiều nhất là 5 môn đạt điểm trung bình cả năm từ 4,0 đến 4,9, các môn còn lại phải đạt từ 5 trở lên.

b) Có nhiều nhất là 3 môn đạt điểm trung bình cả năm từ 4,0 đến 4,9 và một môn đạt điểm trung bình cả năm từ 3,0 đến 3,9 các môn còn lại phải đạt từ 5 trở lên.

c) Có nhiều nhất là một môn đạt điểm trung bình cả năm từ 4,0 đến 4,9 và 2 môn (trong 2 môn này chỉ có 1 môn là văn hoặc toán) đạt điểm trung bình cả năm từ 3,0 đến 3,9 các môn còn lại phải đạt từ 5 trở lên".

Điều 2. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ các trường phổ thông cơ sở Bộ Giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Phạm Minh Hạc