THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: NGHỆ AN, TUYÊN QUANG, BÌNH ĐỊNH
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4990/LĐTBXH-BTXH ngày 26 tháng 12 năm 2014, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 330/BKHĐT-KTNN ngày 20 tháng 01 năm 2015, số 9932/BKHĐT-KTNN ngày 31 tháng 12 năm 2014, số 9574/BKHĐT-KTĐPLT ngày 23 tháng 12năm2014, Bộ Tài chính tại các văn bản số 776/BTC-NSNN ngày 20 tháng 01 năm 2015, số 1146/BTC-NSNN ngày 26 tháng 01 năm 2015, số 856/BTC-NSNN ngày 20 tháng 01 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.947 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang, Bình Định để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2015. Cụ thể:
- Tỉnh Nghệ An: 3.349 tấn gạo.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

- Tỉnh Tuyên Quang: 278 tấn gạo
- Tỉnh Bình Định: 1.320 tấn gạo.
Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, các tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?