THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
-----------

Số: 1600/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC VAY LÀM NHÀ Ở VÀ MUA TRẢ CHẬM NỀN NHÀ Ở TRONG CÁC CỤM TUYẾNDÂN CƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNGBẰNG SÔNG CỬU LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 74/TTr-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2009)và ý kiến của các Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6966/BKH-KCHT &ĐTngày 11 tháng 9 năm 2009), Tài chính (công văn số 14144/BTC-TCNH ngày 06 tháng 10năm 2009), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 6797/NHNN-TD ngày 03 tháng9 năm 2009), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 3077/NHPT-TDĐT ngày 01tháng 9 năm 2009) về việc điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhàở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vànhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh mức vaylàm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trìnhxây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, cụ thểnhư sau:

1. Điềuchỉnh mức vay làm nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộ di dời vào cáccụm tuyến dân cư thuộc giai đoạn I của Chương trình nhưng chưa xây dựng nhà vàcác hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp: từ mức 7triệu đồng và mức 9 triệu đồng (đối với hộ nghèo) lên mức 15 triệu đồng/hộ.

2. Điềuchỉnh mức vay để mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộdi dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp: từ mức 10 triệuđồng lên mức 18 triệu đồng/hộ.

Điều 2. Về cơ chế cho vay

Tiếp tục thực hiện theo quy địnhtại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chínhphủ về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ởtrong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 3. về nguồn vốn chovay

1. Đối với vốn vay làm nhà ở:cho phép sử dụng nguồn vốn cho vay làm nhà ở đã thông báo trong giai đoạn I củaChương trình nhưng không sử dụng hết để cho vay theo quy định.

2. Đối với vốn vay mua trả chậmnền nhà: ngân sách trung ương cấp 50% cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 50%còn lại do Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động và cho vay theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố đồng bằng sông Cửu Long có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai xây dựng cáccụm, tuyến dân cư bổ sung theo đúng mục tiêu, yêu cầu và cơ chế, chính sách quyđịnh.

- Chịu trách nhiệm về số liệu ràsoát, thống kê số hộ dân phải di dời ra khỏi khu vực sạt lở trên địa bàn, đồng thờichỉ đạo bố trí đủ số hộ dân thuộc diện đối tượng vào ở trong các cụm dân cư.

- Bố trí đủ vốn từ ngân sách địaphương theo quy định, đồng thời thực hiện việc lồng ghép, ưu tiên bố trí vốn từcác chương trình, mục tiêu, nhất là nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giaothông nông thôn để xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu trong cáccụm, tuyến dân cư;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việcthực hiện, đảm bảo các công trình thi công xây dựng có chất lượng, không để xảyra các hiện tượng tiêu cực làm thất thoát vốn đầu tư;

- Chỉ đạo thực hiện quyết toán cácnguồn vốn đầu tư theo quy định, hoàn trả đầy đủ các khoản nợ đến hạn cho Ngânhàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội theo hợp đồng tín dụng.

2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành:

a) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốccác địa phương thực hiện có hiệu quả các dự án, bảo đảm đúng mục tiêu và yêu cầucủa Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sôngCửu Long; tổng hợp kết hợp thực hiện định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Bộ Tài chính cấp vốn ngânsách trung ương, chỉ đạo, hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việcthực hiện cho vay theo quy định của Quyết định này.

c) Các Bộ, ngành: Xây dựng, Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các Bộ,ngành liên quan căn cứ nội dung Quyết định này và chức năng nhiệm vụ được giaocó trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra địa phương thựchiện theo đúng quy định hiện hành, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trongquá trình thực hiện theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đềxuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ:Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam,Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- VP Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải