THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1604/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1443/TTr-BTĐKT ngày 31 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã có thành tích trong công tác từ năm2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệTổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tậpthể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng