ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂNCƯ LIỀN KỀ KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3 XÃ LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứNghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định vềkhu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứThông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫnthực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và Quản lý quy hoạch xây dựng khu côngnghiệp, khu kinh tế;

Căn cứNghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩmđịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứQuyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đếnnăm 2025;

Căn cứThông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy địnhhồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứQuyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việcban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01: 2008/BXD );

Căn cứQuyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dânThành phố ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ ChíMinh;

Căn cứQuyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dânThành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứQuyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhândân Thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứQuyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thànhphố về duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh;

Căn cứThông báo số 711/TB-VP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dânThành phố về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà trong cuộc họp triểnkhai, dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 và Khu dân cư phục vụ Khu côngnghiệp;

Căn cứCông văn số 1319/UBND-CNN ngày 21 tháng 03 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thànhphố về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung huyện Bình Chánh bổ sung Khu dân cưphục vụ Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3;

Xét đềnghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 3726/TTr-SQHKT ngày 31 tháng10 năm 2014 về trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liềnkề khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ1/2000 Khu dân cư liền kề khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân,huyện Bình Chánh, với các nội dung chính như sau:

1. Vịtrí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

- Vị tríkhu vực quy hoạch: thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ ChíMinh.

- Giớihạn khu vực quy hoạch như sau:

+ PhíaĐông : giáp Kênh C và quận Bình Tân.

+ PhíaTây : giáp Kênh Cầu Sập.

+ PhíaNam : giáp Kênh thủy lợi số 2 và đường điện cao thế 500 kV.

+ PhíaBắc : giáp Kênh thủy lợi số 1.

- Tổngdiện tích khu vực quy hoạch: 102,21 ha.

- Tínhchất của khu vực quy hoạch: khu dân cư tập trung, khu nhà ở tái định cư hoànchỉnh và đồng bộ về hạ tầng kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ nhu cầu ở,sinh hoạt cho chuyên gia, công nhân và người dân theo tiêu chuẩn hiện đại và antoàn về môi trường.

2. Cơquan tổ chức lập quy hoạch phân khu:

Ban Quảnlý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.

3. Đơnvị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu:

Công tyCổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Phú An Thành.

4. Hồsơ, bản vẽ trình nhiệm quy hoạch phân khu:

- Thuyếtminh nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

- Thànhphần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồvị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh.

+ Bản đồranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

5. Dựbáo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuậtđô thị trong khu vực quy hoạch:

5.1.Dự báo quy mô dân số: khoảng 20.000 người.

5.2.Các chỉ tiêu dự kiến về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thịtoàn khu vực quy hoạch:

STT

Loại chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

A

Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch

m2/người

35,0 - 40,0

B

Chỉ tiêu đất các đơn vị ở

m2/người

25,0 - 30,0

Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình toàn khu quy hoạch

m2/người

C

Các chỉ tiêu sử dụng đất trong đơn vị ở

- Đất các nhóm nhà ở

m2/người

cần nghiên cứu, đề xuất cụ thể trong giai đoạn lập bước đồ án

- Đất công trình giáo dục cấp đơn vị ở (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)

m2/người

≥ 2,7

- Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi thể dục thể thao)

m2/người

≥ 2,0

- Đất công trình dịch vụ đô thị khác cấp đơn vị ở. Trong đó:

+ Trạm y tế

+ Chợ

+ Trung tâm thể dục thể thao (luyện tập)

+ Điểm sinh hoạt văn hóa

+ Trung tâm hành chính cấp xã

m2/người i


m2/người

m2

m2/người

m2

m2


≥ 0,5

≥ 2.000

≥ 0,5

≥ 2.000

≥ 3.000

- Đất đường giao thông cấp phân khu vực

km/km2

13,3 - 10

D

Các chỉ tiêu đất sử dụng ngoài đơn vị ở

Đất công trình y tế ngoài đơn vị ở (Bệnh viện Chợ Rẫy 2)

Ha

10,0

Đất cây xanh công cộng ngoài đơn vị ở

m2/người

≥ 4,0

E

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị

Đất giao thông tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh

%

13

Tiêu chuẩn cấp nước

lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn thoát nước

lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn cấp điện

kwh/người/năm

2000 - 2500

Tiêu chuẩn rác thải, chất thải

kg/người/ngày

1,0 - 1,5

6. Cácyêu cầu và nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạ tầng trongkhu vực quy hoạch:

Căn cứ đồán quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh và đồ án điều chỉnh quy hoạchchung xây dựng Thành phố đã được phê duyệt để xác định các yêu cầu và nguyêntắc cơ bản về tổ chức không gian, phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạtầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch, như sau:

- Trên cơsở định hướng phát triển không gian; điều kiện và định hướng phát triển hạ tầngkỹ thuật, hạ tầng xã hội tại từng khu vực theo đồ án quy hoạch chung xây dựnghuyện Bình Chánh, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố đã đượcphê duyệt và các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các Quy định về quản lý kiến trúcđô thị của các cơ quan có thẩm quyền để xác định các khu chức năng, các chỉ tiêusử dụng đất quy hoạch đô thị phù hợp tại từng khu chức năng, từng ô đường.

- Nộidung nghiên cứu của đồ án cần đáp ứng yêu cầu theo định hướng các quy hoạchphát triển ngành, lĩnh vực; mạng lưới giao thông được tổ chức và kết nối theotầng bậc, được cập nhật và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầutư xây dựng, các đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) trong phạm vi khu vựcquy hoạch; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các quy hoạchchi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu) tiếp giáp khu vực quyhoạch, phù hợp với đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh và đồ ánđiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố đã được phê duyệt.

- Ưu tiênbố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính có động lực pháttriển (đường Võ Văn Vân nối dài và các trục đường trung tâm khu quy hoạch),không gian kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chứcnăng dịch vụ - thương mại (cao tầng) tại các khu vực trung tâm.

- Xácđịnh ranh các đơn vị ở phù hợp, trong đó có trung tâm cấp đơn vị ở và các nhómở theo từng loại hình nhà ở (thấp tầng, cao tầng); các đơn vị ở cần được nghiêncứu xác định với quy mô dân số và cơ cấu sử dụng đất phù hợp (đường giao thôngchính đô thị không chia cắt đơn vị ở); các công trình dịch vụ công cộng, khu côngviên cây xanh, sân chơi - thể dục thể thao,… đảm bảo bán kính phục vụ cho cácnhóm nhà ở và các đơn vị ở phù hợp với QCVN 01:2008/BXD .

- Khu vựctiếp giáp các sông, kênh, rạch (nêu cụ thể vị trí, nếu có), cần phát huy ưu thếđịa hình sông nước, tạo không gian mở hài hòa với cảnh quan chung tại khu vực;phát triển mô hình nhà vườn thấp tầng với mật độ xây dựng thấp, các công trìnhcao tầng được bố trí lùi dần phía sau theo nguyên tắc cao dần về phía bên trongso với sông, kênh, rạch.

- Côngviên cây xanh: tận dụng các quỹ đất trống, hoang hóa nhằm phân bổ diện tíchcông viên cây xanh và sân chơi thể dục thể thao tập trung cho các đơn vị ở kếthợp khai thác cảnh quan dọc kênh hiện hữu (Kênh C, Kênh thủy lợi số 1, Kênhthủy lợi số 2), tổ chức mảng xanh kết hợp mặt nước tạo không gian thông thoáng,vi khí hậu tốt, thuận lợi cho người dân tiếp cận sử dụng.

- Dọc cáctuyến kênh (Kênh C, Kênh thủy lợi số 1, Kênh thủy lợi số 2) cần nghiên cứu đềxuất các tuyến đường giao thông ven kênh, rạch có kết nối với mạng lưới giaothông toàn khu, phù hợp với cảnh quan bờ sông, kênh, rạch. Đối với việc mở rộnghoặc nắn hướng tuyến các tuyến đường hiện hữu, cần lưu ý tính khả thi, tránhxáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư.

7. Yêucầu đánh giá môi trường chiến lược:

- Đánhgiá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thảirắn, nước thải, tiếng ồn; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.

- Phântích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đềxuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạchkhông gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.

- Đề racác giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiênnhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị.

- Lập kếhoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

8. Hồsơ sản phẩm của đồ án, tiến độ và tổ chức thực hiện:

8.1.Danh mục, hồ sơ sản phẩm của đồ án (17 bộ):

- Thuyếtminh tổng hợp.

- Sơ đồvị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000.

- Bản đồhiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.

- Các bảnđồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000,bao gồm:

+ Bản đồhiện trạng hệ thống giao thông.

+ Bản đồhiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt.

+ Bản đồhiện trạng hệ thống cấp điện chiếu sáng.

+ Bản đồhiện trạng hệ thống cấp nước.

+ Bản đồhiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn.

+ Bản đồhiện trạng hệ thống thông tin liên lạc.

+ Bản đồhiện trạng môi trường.

- Bản đồquy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 (có thể hiện sơ đồ thu nhỏxác định ranh các đơn vị ở trên bản vẽ này).

- Sơ đồtổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000.

- Bản đồquy hoạch giao thông.

- Bản đồchỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (tùy theo nội dung và quy mô đồ án, có thểgộp chung với bản đồ quy hoạch giao thông).

- Các bảnđồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000, baogồm:

+ Bản đồquy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị.

+ Bản đồquy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị.

+ Bản đồquy hoạch cấp nước đô thị.

+ Bản đồquy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị.

+ Bản đồquy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

- Bản đồtổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

- Bản đồđánh giá môi trường chiến lược.

- Dự thảoQuy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

- Đĩa CDlưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 bao gồm thuyếtminh, bản vẽ và dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu.

8.2.Tiến độ và tổ chức thực hiện:

a)Tiến độ thực hiện: thời gian lập, trìnhthẩm định đồ án: tối đa 09 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

b) Tổchức thực hiện:

- Cơ quantổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.

- Đơn vịtư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Phú An Thành.

- Cơ quanthẩm định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

- Cơ quanphê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố.

9. Cácđiểm lưu ý khi nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch phân khu:

- Về kiếntrúc cảnh quan - thiết kế đô thị khu vực: nội dung nghiên cứu về tổ chức khônggian kiến trúc cảnh quan cần giữ gìn tính chất đặc thù, phát huy được bản sắc,đồng thời xác định các khu vực dọc các sông, kênh, rạch, trục đường chính, khuvực quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử, v.v… để có kếhoạch lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quyhoạch kiến trúc đô thị khu vực cụ thể (Quy chế cấp 2) theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian,kiến trúc cảnh quan đô thị và Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị,làm cơ sở quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Về bốtrí các công trình hạ tầng kỹ thuật: trong phạm vi đồ án cần nghiên cứu bố trícác công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cho khu vực quy hoạchvà cấp đô thị, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh.

- Quyhoạch hệ thống đường giao thông phù hợp với tính chất là một khu đô thị pháttriển mới, kết nối đồng bộ theo tầng bậc, đồng thời cải tạo mở rộng các tuyếnđường hiện hữu cho phù hợp mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung huyện BìnhChánh và tỷ lệ giao thông theo quy chuẩn xây dựng, song song với việc nâng cấphệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

- Cần lưuý dành quỹ đất thích hợp (đặc biệt là các quỹ đất công) để bố trí các côngtrình phúc lợi công cộng - hạ tầng xã hội, cây xanh; đồng thời lưu ý dành quỹđất phù hợp để bố trí các công trình bến bãi đậu xe, phù hợp với quy hoạch pháttriển giao thông, bến bãi trên địa bàn Thành phố.

- Căn cứvào định hướng phân khu chức năng và phát triển không gian, cảnh quan kiếntrúc, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cần xác định các khuvực, quỹ đất phù hợp để xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở thu nhập thấp, nhà ởxã hội, nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên (ký túc xá), nhà ở công nhân của cáckhu, cụm công nghiệp tập trung trong phạm vi quy hoạch để đáp ứng nhu cầu theochương trình phát triển nhà ở tái định cư, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội,nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên (ký túc xá), nhà ở công nhân của các khu, cụmcông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố.

- Tại cáckhu vực ven kênh, rạch cần lưu ý tuân thủ về chỉ giới hành lang sông, kênh,rạch đã được quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành langsông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc san lấp kênh, mương,rạch trong khu vực quy hoạch cần có ý kiến thỏa thuận của các cơ quan có thẩmquyền đã được quy định tại Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý việc san lấp vàxây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cần lưuý tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư cóliên quan đến đồ án quy hoạch (theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủcơ sở) để có giải pháp quy hoạch phù hợp, khả thi.

- Căn cứcác Nghị quyết của Đảng và trên cơ sở định hướng phát triển đô thị theo từnggiai đoạn, các chương trình, công trình trọng điểm của thành phố, quy hoạch -kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạchphát triển ngành - lĩnh vực; cần xác định các phân kỳ thực hiện, có dự kiến cácdự án ưu tiên đầu tư trong phạm vi quy hoạch để làm cơ sở tổ chức thực hiện quyhoạch. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cưthực hiện việc giám sát trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện theo quyhoạch đã được phê duyệt.

- Nộidung hồ sơ, hình thức, quy cách thể hiện bản vẽ đồ án cần thực hiện theo Quyếtđịnh số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc banhành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng vàThông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy địnhhồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị. Tầng cao công trình cần được xác địnhtheo QCVN 03: 2012/BXD .

Điều2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơnvị có liên quan.

Sở Quyhoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh, đơnvị tư vấn khảo sát, lập bản đồ hiện trạng chịu trách nhiệm về tính chính xáccác số liệu đánh giá hiện trạng trong hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch phân khutỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liền kề khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân,huyện Bình Chánh.

- Trên cơsở nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này được phê duyệt, Ban Quản lý Đầutư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh cần tổ chức lập, trình thẩm định và phêduyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trong thời hạn theo tiến độ đượcnêu tại điểm 8.2, khoản 8, Điều 1 Quyết định này để làm cơ sở quản lý xây dựngđô thị, phát triển đô thị theo quy hoạch.

Điều3. Quyết định này có đính kèm các bản vẽ,thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch được nêu tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốcSở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởngViện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuấtvà Công nghiệp Thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Bình Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Minh Xuân và Công ty Cổphần Đầu tư Sài Gòn VRG, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-N) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Tín