THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị;

>> Xem thêm:  Tư vấn về tranh chấp trong hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công nhà đất ? Cácn xử lý tranh chấp đất đai

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP ), thành phần Ban Chỉ đạo 138/CP gồm:
1. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban.
2. Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực.
3. Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó Trưởng ban.
4. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.
5. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.
6. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên.
7. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

8. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.
9. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.
10. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.
11. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
12. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.
13. Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên.
14. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.
15. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên.
16. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.
17. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên.

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?

18. Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên.
19. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên.
20. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an, Ủy viên.
Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia làm Ủy viên.
Danh sách thành viên và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/CP do Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP quyết định.
Giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có Tổ công tác liên ngành gồm các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc các Bộ, ngành tham gia kiêm nhiệm (Cơ quan thường trực đặt tại Bộ Công an là đầu mối phối hợp giữa các Bộ, ngành, số lượng cán bộ và Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành do Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP quyết định).
Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.
2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn và các vụ án phức tạp.
3. Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo được thay mặt Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ án nghiêm trọng về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

>> Xem thêm:  Tách sổ đỏ khi trong phần đất có tranh chấp được không ? Tranh chấp lối đi chung thế nào ?

4. Đề xuất với Quốc hội, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.
5. Là đầu mối phối hợp hành động trong lĩnh vực chống tội phạm hình sự, kinh tế và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, tiếp nhận và giới thiệu các dự án với các tổ chức quốc tế, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong và ngoài nước trong công tác phòng, chống tội phạm.
6. Định kỳ thường xuyên và khi có vấn đề đột xuất phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hàng năm Ban Chỉ đạo tiến hành tổng kết và báo cáo Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất