ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 878/TTr-SYT ngày 15 tháng 5 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 228/TTr-SNV ngày 10 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng.

1. Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quảnlý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám,chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnhcho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảohiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy bannhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra vềchuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lướicác cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 (năm) năm, hằng năm; đề án, chương trìnhphát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnhvực y tế ở địa phương;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hànhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng,phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng và Phó trưởng Phòng Y tế.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơnvị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hànhcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Ủyban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàntỉnh;

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liênngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấnđề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng

a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiệnvà xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trongthực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng,chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghềnghiệp, tai nạn thương tích; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinhvà sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất,chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trênđịa bàn tỉnh;

c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của BanChỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh; chỉđạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạtđộng phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trongthực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám,chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giámđịnh y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định,hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;

b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữabệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tưnhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược cổ truyền

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dượccổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chứcnăng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyềntại địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trongviệc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứngnhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của phápluật và theo phân cấp.

7. Về thuốc và mỹ phẩm

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xửlý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định củapháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địabàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm

a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm phápluật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thựcphẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp, đìnhchỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơsở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nộidung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theoquy định của pháp luật.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế

a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;

b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trongviệc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị ytế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về dân số - kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản

a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báothuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩnkỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sứckhoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình;

b) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giámsát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, môhình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻsinh sản;

c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lạigiới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đốivới các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hoá gia đình theoquy định của pháp luật.

11. Về bảo hiểm y tế

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luậtvề bảo hiểm y tế;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảohiểm y tế.

12. Về đào tạo nhân lực y tế

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhânlực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ Y tế theo sự phân côngcủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước đối với cácdoanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chứcphi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quyđịnh của pháp luật.

15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnhvực quản lý của ngành Y tế đối với Phòng Y tế.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước vàchuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của phápluật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức,mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lýbiên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo,bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạmvi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy bannhân dân tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định củapháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và độtxuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh vàBộ Y tế.

21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnhgiao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế và quản lý công chức, viênchức, người lao động.

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Sở: gồm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trướcỦy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộhoạt động của Sở.

- Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu tráchnhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khiGiám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành cáchoạt động của Sở;

b) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Nghiệp vụ Y.

- Phòng Nghiệp vụ Dược;

c) Chi cục trực thuộc Sở:

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Chi cục nêu trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tàikhoản riêng, có hệ thống tổ chức đặt tại huyện và do Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh; thành lập theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế;

d) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Tuyến tỉnh:

+ Trung tâm Y tế dự phòng.

+ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

+ Trung tâm Phòng, chống sốt rét - ký sinh trùng - côntrùng;

+ Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

+ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ.

+ Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội.

+ Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm.

+ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Y tế.

+ Trung tâm Giám định Y khoa.

+ Trung tâm Chuyên khoa Mắt.

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn;

+ Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng;

+ Bệnh viện Lao và bệnh phổi.

- Tuyến huyện:

+ Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

+ Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước.

+ Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải.

+ Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn.

+ Trung tâm Y tế huyện Bác Ái.

+ Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc;

đ) Trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị chuyên môn kỹthuật thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

2. Biên chế

a) Biên chế hành chính của Sở Y tế và các Chi cục trực thuộcdo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính của tỉnh đượcTrung ương giao;

b) Biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế vàtrực thuộc các Chi cục do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức biênchế và theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm và quản lý cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động:

a) Các chức danh sau đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tụcvà phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh:

- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở.

- Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng các Chi cục và Giámđốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

b) Cấp trưởng và cấp phó các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụthuộc Sở do Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêuchuẩn, quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh;

c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức,người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối vớicông chức, viên chức, người lao động của Sở theo quy định của pháp luật và củaỦy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quản lý Nhà nước về y tế ở huyện, thành phố.

1. Ở huyện, thành phố có Phòng Y tế là cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhândân huyện, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm quyếtđịnh thành lập Phòng Y tế và ban hành chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức hoạtđộng đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 247/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận; bãi bỏ Quyết định số 34/2006/QĐ-UB ngày 03 tháng02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp ytế tỉnh Ninh Thuận và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các tổ chứcchuyên môn, nghiệp vụ, ban hành quy chế hoạt động của Sở và tổ chức thực hiệnđạt hiệu quả;

b) Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có vấn đềphát sinh, không hợp lý thì tổng hợp và thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trìnhỦy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan