HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 162/HĐBT NGÀY 3-12-1986

VỀ VIỆC CHIA XÃ TRÀ MAI CỦA HUYỆN TRÀ MY THUỘC

TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;

Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4-7-1981;

Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;

Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay chia xã Trà Mai của huyện Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai xã lấy tên là xã Trà Mai và xã Trà Don.

a) Xã Trà Mai có 10.800 hécta diện tích tự nhiên với 973 nhân khẩu.

Địa giới xã Trà Mai ở phía đông giáp xã Trà Vân và xã Trà Giáp; phía tây giáp xã Trà Tập; phía nam giáp xã Trà Don; phía bắc giáp xã Trà Giác.

b) Xã Trà Don có 7.252 hécta diện tích tự nhiên với 1.058 nhân khẩu.

Địa giới xã Trà Don ở phía đông giáp xã Trà Vân; phía tây giáp xã Trà Cang; phía nam giáp xã Trà Nam; phía bắc giáp xã Trà Mai.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Đoàn Trọng Truyến