THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập;

Xét đề nghị của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp và cáccơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp như sau:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

3. Các Ủy viên:

- Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Ông Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

- Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Ông Phạm Đình Phú, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

- Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các thành viên có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng