THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1629/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒANHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéodài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy địnhsố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 4150/TTr-UBND ngày09 tháng 8 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2909/TTr-BNV ngày 25 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệmchức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011 của ôngTrần Văn Hạnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và ông Trần Văn Hạnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b). Hà 21

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng