THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1635/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG PHẠM VŨ LUẬN GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 125-TTr/BCSĐ, ngày 09 tháng9 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3282/TTr-BNV ngày 06 tháng 10 năm2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại cóthời hạn ông Phạm Vũ Luận, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Phạm Vũ Luận chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng