THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 164/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1997
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước thực hiện dự án nhà ga quốc tế

sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước thực hiện dự án nhà ga quốc tế sân bay Nội bài và sân bay Tân Sơn Nhất (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định pháp luật và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản liên quan.

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xem xét, giải quyết các đề nghị của Chủ đầu tư về những vấn đề liên quan tới dự án theo thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo dự án được triển khai, đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư theo đúng quy chế tài chính hiện hành.

Tổ chức giao ban thường kỳ hàng tháng; nội dung giao ban do Trưởng Ban quy định.

Điều 3. Thành phần chỉ đạo gồm:

1. Trưởng Ban: Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư Đỗ Quốc Sam.

2. Các Uỷ viên

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tấn Vạn,

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm,

Phó cục trưởng Cục HKDDVN Đào Mạnh Nhương,

Tổng giám đốc Cảng vụ hàng không khu vực miền Bắc Nguyễn Xuân Hiển (đối với dự án nhà ga T1 Nội Bài),

Tổng giám đốc cảng vụ hàng không khu vực miền Nam Trần Minh Châu (đối với dự án nhà ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng ban chỉ đạo, các Uỷ viên Ban chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ truởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Trần Đức Lương